Jako idiopatické střevní záněty (inflammatory bowel disease – IBD) jsou souhrnně označovány Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. Jejich incidence v posledních letech neustále narůstá a onemocnění má těžko předvídatelný průběh.

Čti více ...

Zkratkou BCAA se označují tři esenciální aminokyseliny - leucin, izoleucin a valin. Vznikla z anglického názvu
Branched Chain Amino Acids, tedy aminokyseliny s rozvětveným řetězcem.

Čti více ...

Huminové látky (Humic Substances, HS) jsou chemicky a biologicky aktivní uhlíkaté organické sloučeniny, které jsou důležitými složkami humusu – hlavní organické frakce zeminy, rašeliny, hnědého uhlí, lignitu. Jsou také složkami horských toků, dystrofických jezer a vod oceánů.

Čti více ...

Nejznámější funkcí vitaminu D je podpora resorpce vápníku ze střeva a udržování adekvátní sérové hladiny vápníku a fosforu jako důležité podmínky růstu kostí a normální mineralizace kostní hmoty, podílí se na regulaci aktivity kostních buněk v procesu kostní remodelace, zasahuje do imunitních procesů, do fungování neuronu, do inzulinové reaktivity, do autoreparace DNA, do procesů proliferace, diferenciace a apoptózy.

Čti více ...

SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) patří mezi betakoronaviry, jedná se o jednovláknové RNA viry s pozitivní polaritou, jejichž genom patří k nejdelším mezi RNA viry. Jejich RNA je na 5’-konci zakončena tzv. „čepičkou“, která chrání virovou RNA před přirozenou imunitou buněk, degradací buněčnými enzymy a zároveň zprostředkovává zahájení přepisu této RNA do struktury proteinu, na druhé straně je virová RNA zakončena sekvencí za sebou následujících adenosinových nukleotidů (tzv. polyadenylová skupina). Tyto modifikace na obou koncích umožňují translaci a zvyšují stabilitu RNA v buňkách, buňky ji pak vlastně považují za vlastní mRNA a podobně s ní i nakládají.

Čti více ...

Repelenty jsou velmi důležitým a účinným prostředkem v ochraně před hematofágními členovci a přenosem závažných patogenů. Mezi první účinné repelenty proti hmyzu patřil kouř z ohně při vaření, kouř z dehtu a různé byliny zavěšené v domácnostech nebo vtírané do kůže. První chemické repelenty (dialkylftaláty) byly objeveny v roce 1929.

Čti více ...


archiv článků Mgr. Tomáše Volného