Účinnost drmku pro zmírnění příznaků premenstruačního syndromu

Premenstruační syndrom (PMS) je stav charakterizovaný kombinací psychických a fyzických příznaků, které začínají během luteální fáze menstruačního cyklu, ustávají na konci menstruace, s obdobím bez příznaků až do ovulace. Příznaky mohou významně ovlivnit kvalitu života ženy. V současné době existují dvě teorie postulované pro etiologii PMS. Obě zahrnují ovariální hormonální cyklus. Podle jedné teorie jsou některé ženy zvláště citlivé na progesteron a progestogeny, protože sérový estrogen a progesteron jsou stejné u žen s PMS i bez něj. Druhá teorie říká, že estrogen a progesteron snižují hladiny serotoninu, chemického neurotransmiteru, o kterém je známo, že reguluje náladu. Tato teorie vychází z pozorování, že selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu snižují příznaky PMS zvýšením hladiny serotoninu. Nízké hladiny serotoninu jsou také spojeny s depresí a úzkostí.[i]

Mezi tradiční rostlinné léčivé přípravky používané ke zmírnění příznaků PMS patří drmek obecný (Vitex agnus-castus) z čeledi hluchavkovité (Lamiaceae) o němž se zmiňuje už u slavný farmakolog starověku Dioskuridés. Latinský název agnus-castus (cudný beran) a lidový název mnišský pepř vznikl proto, že se dříve používal ke snížení libida. Oblíbený prý býval především mezi středověkými mnichy. Plody drmku obsahují 0,15–1,5 % silice, hlavními složkami jsou sabinen, cineol, pinen, limonen, farnesen a bornylacetát. Dalšími obsahovými látkami jsou iridoidní glykosidy (1 %), které jsou zastoupeny především aukubinem a agnusidem. Dále plody obsahují diterpeny (vitexilakton, rotundifuran, vitexlaktam A), flavonoidy (kasticin, kaempferol, orientin, isoorientin, isovitexin, luteolin, isorhamnetin), třísloviny a mastné kyseliny.[ii]

In vitro a in vivo preklinické studie naznačují, že plod drmku působí na hypotalamus a hypofýzu, interaguje s dopaminergními receptory v přední hypofýze a vede ke snížení sekrece prolaktinu. Studie týkající se vazby na estrogenový receptor mají protichůdné výsledky. Některé reference odkazují na aktivitu podobnou β-endorfinu cestou vazby na µ-opiátový receptor.[iii]

Autoři systematického přehledu z roku 2017, kteří se soustředili na randomizované, kontrolované klinické studie zkoumající účinek drmku na PMS a premenstruační dysforickou poruchu (PMDD), došli k závěrům, že ve všech placebem kontrolovaných studiích byl ve zmírnění symptomů PMS extrakt drmku účinnější než placebo a než pyridoxin, zatímco pro zmírnění psychologických symptomů PMS byl fluoxetin účinnější než drmek. Nalezená optimální dávka extraktu byla 20 mg. Použití extraktu drmku pouze 6 dnů před menstruací bylo účinné a lepší než placebo.  Extrakt drmku byl obecně velmi dobře tolerován, přičemž většina nežádoucích účinků byla mírná a přechodná. Autoři přehledu ovšem poukazují na limity studie, kterými jsou rozdíly mezi studiemi týkající se např. diagnostických kritérií a odlišnou přípravou podávaných přípravků s drmkem.[iv]

V roce 2017 byla provedena meta-analýza klinických studií, do které byly zahrnuty randomizované, kontrolované studie s drmkem podávaným ženám s PMS a/nebo premenstruační dysforickou poruchou s minimální dobou trvání 2 menstruační cykly. Bylo nalezeno 17 studií a 14 z nich bylo zahrnuto do kvantitativní analýzy. 13 z nich sice uvádělo pozitivní účinky drmku na PMS, ale většina studií byla bohužel spojena s vysokým rizikem zkreslení. Byla nalezena extrémně vysoká heterogenita, která zabránila autorům dojít k definitivnímu závěru. Souhrnné léčebné účinky by podle nich měly být považovány pouze za explorativní a v nejlepším případě nadhodnocující skutečný léčebný účinek drmku na symptomy PMS.[v]

Meta-analýza dvojitě zaslepených, randomizovaných, kontrolovaných studií z roku 2019, která byla provedena s přihlédnutím k doporučením CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) ukázala, že z 21 nalezených klinických studií, splnily kritéria zařazení pouze tři studie, zahrnující celkem 520 žen. Tyto studie porovnávaly účinnost speciálních extraktů Ze 440 a BNO 1095 s placebem při léčbě PMS. Preparáty drmku byly potvrzeny jako účinné při snižování symptomů PMS – ženy užívající extrakt drmku měly 2,57krát vyšší pravděpodobnost, že zaznamenají remisi symptomů ve srovnání s těmi, které užívaly placebo. Většinu studií uvedených v literatuře nelze podle autorů této review studie použít jako důkaz účinnosti kvůli neúplným zprávám, zejména pokud jde o popis použité medikace.[vi]

Údaje z klinických studií s definovanými rostlinnými přípravky z plodů drmku prokazují přiměřený bezpečnostní profil. I když podle závěrů Výboru pro rostlinné léčivé přípravky Evropské lékové agentury by se bez rady lékaře neměly plody drmku užívat déle než 3 měsíce. Obavu žen z negativního ovlivnění jejich sexuality, které by mohl naznačovat lidový i latinský název, vyvrátila dvojitě zaslepená, randomizovaná, kontrolovaná klinické studie se 102 ženami v reprodukčním věku bez PMS. Ženy v intervenční skupině užívaly 16 týdnů tablety s 3,2–4,8 mg sušeného extraktu drmku denně. Účastnice byly požádány, aby na začátku studie a po 4, 8, 12 a 16 týdnech vyplnily dotazník týkající se jejich sexuality (touha, vzrušení, lubrikace, orgasmus, spokojenost, bolest). Drmek byl účinnější při odstraňování sexuálních dysfunkcí než placebo, přestože také ve skupině s placebem došlo ke statisticky významnému zlepšení.[vii]

 

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

 

[i] Gnanasambanthan S., Datta S., Premenstrual syndrome, Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine, 32(4):51-55.

[ii] Navrátilová Z., Vitex agnus-castus – obsahové látky a léčivé účinky, Prakt. lékáren. 11(4),2015: 138–140.

[iii] Assessment report on Vitex agnus-castus L., fructus, EMA/HMPC/606741/2018

[iv] Cerqueira R.O., Frey B.N., Leclerc E., Brietzke E., Vitex agnus castus for premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: a systematic review. Arch Womens Ment Health. 20(6),2017:713-719.

[v] Verkaik S., Kamperman A.M., van Westrhenen R., Schulte P.F.J., The treatment of premenstrual syndrome with preparations of Vitex agnus castus: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 217(2),2017:150-166.

[vi] Csupor D., Lantos T., Hegyi P., Benkő R., Viola R., Gyöngyi Z., Csécsei P., Tóth B., Vasas A., Márta K., Rostás I., Szentesi A., Matuz M., Vitex agnus-castus in premenstrual syndrome: A meta-analysis of double-blind randomised controlled trials. Complement Ther Med. 47,2019:102190.

[vii] Heirati S.F.D., Ozgoli G., KabodMehri R., Mojab F., Sahranavard S., Nasiri M., The 4-month effect of Vitex agnus-castus plant on sexual function of women of reproductive age: A clinical trial. J Educ Health Promot. 10,2021:294.

Jdi zpět