Zázvor v boji proti infekci respiračními viry

Oddenek zázvoru lékařského (Zingiber officinale ,čeleď Zingiberaceae) se používá jako koření a jako látka s bohatými farmakologickými účinky. Dosud bylo ze zázvoru izolováno a identifikováno více než 160 složek, včetně těkavého oleje, analogů gingerolu, diarylheptanoidů, fenylalkanoidů, sulfonátů, steroidů a monoterpenoidních glykosidů. Zdravotní přínosy zázvoru jsou připisovány především jeho fenolickým sloučeninám, jako jsou gingeroly, paradoly, shogaoly, zingerony. Gingeroly jsou hlavní štiplavou složkou čerstvého zázvoru. Dalšími účinnými složkami zázvoru jsou terpeny jako např. zingiberen, bisabolen, farnesen, sesquiphellandren, limonen, cineol, linalool, borneol, geranial a kurkumen.[i], [ii] Zázvor je stálicí v „babských radách“ při léčbě nachlazení. Otázkou je, jaké jsou jeho prokázané účinky. Při infekci obvyklými respiračními viry, jako je rhinovirus, koronavirus, virus chřipky a adenovirus, se zázvor může teoreticky uplatňovat svým protizánětlivým, antioxidačním, antivirovým a imunomodulačním účinkem.

V preklinické studii s buněčnými liniemi lidských horních (HEp-2) a dolních (A549) dýchacích cest, bylo prokázáno, že čerstvý, ale ne sušený zázvor, byl v závislosti na dávce účinný proti tvorbě plaků vyvolaných HRSV (lidský respirační syncytiální virus) na epitelu dýchacích cest tím, že blokoval připojení viru a pronikání do hostitelských buněk prostřednictvím interakce s G a F proteiny. Čerstvý zázvor stimuluje slizniční buňky k sekreci IFN-α a IFN-β, což by mohlo přispět k potlačení virové infekce.[iii] V alkoholovém extraktu zázvoru byly prokázány seskviterpeny s účinkem proti rhinovirům. Nejúčinnější byl beta-sesquiphellandren.[iv] V in vitro experimentu s embryi kuřat vodný extrakt zázvoru zabraňoval replikaci viru ptačí chřipky H9N2.[v] Jiné in vitro testy s buněčnými liniemi ukázaly, že gingerenon inhibuje replikaci několika podtypů viru chřipky A (H1N1, H5N1 a H9N2).[vi] V klinické studii podávání zázvorového extraktu pacientům infikovaným virem hepatitidy C (HCV) snížilo virovou zátěž, snížilo hladiny α-fetoproteinu a hladiny jaterních enzymů alaninaminotransferázy a aspartátaminotransferázy.[vii]

Protizánětlivý účinek extraktu zázvoru na zánět dýchacích cest a plic byl např. prokázán snížením hyperreaktivity potkaní trachey a zánětu plic po injekci LPS, snížením tromboxanu A2 a prostaglandinu E2 v séru a v plicním parenchymu.[viii] Jiní autoři v in vitro experimentu v kombinaci s myším modelem ukázali, že protizánětlivá aktivita zázvoru je zprostředkována inhibicí aktivace makrofágů a neutrofilů a také negativním ovlivněním migrace monocytů a leukocytů. Důkazem toho byl na dávce závislý pokles prozánětlivých cytokinů a chemokinů a doplnění celkové antioxidační kapacity.[ix] Testy na myším modelu alergického astmatu vyvolaném ovalbuminem naznačily, že zázvor snižuje alergický zánět dýchacích cest, pravděpodobně potlačením imunitní odpovědi zprostředkované Th2 lymfocyty.[x] U mužských vytrvalostních běžců příjem 500 mg kapslí zázvorového prášku během 6týdenního intenzivního tréninkového období významně snížil po cvičení hladiny prozánětlivých cytokinů IL-1β, IL-6 a TNF-α, známých jako „ukazatele akutní imunitní funkce atletů“ a také snížil symptomy podobné únavě vyvolané těmito cytokiny.[xi] Autoři meta-analýzy, do které bylo zahrnuto 16 klinických studií s celkem 1010 účastníky, zjistili, že suplementace zázvorem vedla k významnému snížení cirkulujícího C-reaktivního proteinu (CRP), vysoce senzitivní CRP (hs-CRP) a TNFα. Ovšem v případě hladin Il-6 a  rozpustné intercelulární adhezní molekuly (sICAM) nebyl pozorován významný vliv  suplementace zázvorem na jejich hladiny.[xii] V kontrolované klinické studii s 32 pacienty se syndromem akutní dechové tísně enterální dieta doplněná zázvorem oproti placebu významně snížila hladiny IL-1, Il-6 a TNFα v 5. a 10. den. Zároveň bylo v tyto dny pozorováno významné zlepšení oxygenace.[xiii] V klinické studii se 100 ambulantními pacienty s podezřením na COVID-19, intervenční skupina dostávala po dobu 7 dnů ke standardní léčbě hydroxychlorochinem navíc souběžně zázvor a echinaceu. Úroveň zlepšení kašle, dušnosti a bolesti svalů byla vyšší v intervenční skupině. Pokud jde o ostatní příznaky, nebyl mezi oběma skupinami žádný významný rozdíl.[xiv] V randomizované placebem kontrolované studii s 69 pacienty s plicní tuberkulózou, došlo u intervenční skupiny, která užívala 1 měsíc 3 g zázvorového extraktu denně společně se standardní antituberkulózní léčbou, k významnému snížení hladiny TNFα, feritinu a malondialdehydu v séru. Tyto výsledky naznačují, že by zázvor mohl být účinný jako protizánětlivý a antioxidační suplement.[xv]

Virové infekce obecně snižují zásoby antioxidantů a zvyšují produkci oxidantů. Zázvor má potenciál tento oxidační stres, který zvyšuje replikaci viru, snížit. Na zvířecích modelech zánětu plic léčba zázvorovým extraktem snižovala zánět, strukturální změny plic, koncentrace tkáňového TNF-a, IL-1p a IL-6 a hladiny malondialdehydu a myeloperoxidázy. Zázvor také zabraňoval oxidaci DNA a posiloval endogenní antioxidanty.[xvi], [xvii] Silná antioxidační aktivita zázvoru a jeho bioaktivních sloučenin, jako jsou 6-shogaol, 6-gingerol a oleoresin byla prokázána v celé řadě in vitro a in vivo studií.[xviii] Randomizované, kontrolované klinické studie vyšetřující efekt užívání zázvoru na na markery oxidativního stresu, jako jsou glutathionperoxidáza, malondialdehyd a celková antioxidační kapacita, prokázaly, že suplementace zázvorem snížila malondialdehyd a zvýšila glutathionperoxidázu, ale v celkové antioxidační kapacitě k výrazné změně nedošlo.[xix],[xx]

Zázvor je díky svému protizánětlivému, antivirovému a antioxidačnímu působení vhodným a racionálním doplňkem při léčbě virových respiračních onemocnění.

 

 

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

[i] Zhang M., Zhao R., Wang D., Wang L., Zhang Q., Wei S., Lu F., Peng W., Wu C.,  Ginger (Zingiber officinale Rosc.) and its bioactive components are potential resources for health beneficial agents. Phytother Res. 35(2),2021:711-742.

[ii] Kiyama R., Nutritional implications of ginger: chemistry, biological activities and signaling pathways. J Nutr Biochem. 86,2020:108486..

[iii] Chang J.S., Wang K.C., Yeh C.F., Shieh D.E., Chiang LC., Fresh ginger (Zingiber officinale) has anti-viral activity against human respiratory syncytial virus in human respiratory tract cell lines. J Ethnopharmacol. 145(1),2013:146-51.

[iv] Denyer C.V., Jackson P., Loakes D.M., Ellis M.R., Young D.A,. Isolation of antirhinoviral sesquiterpenes from ginger (Zingiber officinale). J Nat Prod. 57(5),1994:658-62.

[v] Rasool A., Khan M.U., Ali M.A., Anjum A.A., Ahmed I., Aslam A., Mustafa G., Masood S., Ali M.A., Nawaz M., Anti-avian influenza virus H9N2 activity of aqueous extracts of Zingiber officinalis (Ginger) and Allium sativum (Garlic) in chick embryos. Pak J Pharm Sci. 30(4),2017:1341-1344.

[vi] Wang J., Prinz R.A., Liu X., Xu X., In Vitro and In Vivo Antiviral Activity of Gingerenone A on Influenza A Virus Is Mediated by Targeting Janus Kinase 2. Viruses. 12(10),2020:1141.

[vii] Abdel-Moneim A., Morsy B.M., Mahmoud A.M., Abo-Seif M.A., Zanaty M.I., Beneficial therapeutic effects of Nigella sativa and/or Zingiber officinale in HCV patients in Egypt. EXCLI J. 12,2013:943-55.

[viii] Aimbire F., Penna S.C., Rodrigues M., Rodrigues K.C., Lopes-Martins R.A., Sertié J.A., Effect of hydroalcoholic extract of Zingiber officinalis rhizomes on LPS-induced rat airway hyperreactivity and lung inflammation. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 77(3-4),2007:129-38.

[ix] Ezzat S.M., Ezzat M.I., Okba M.M., Menze E.T., Abdel-Naim A.B., The hidden mechanism beyond ginger (Zingiber officinale Rosc.) potent in vivo and in vitro anti-inflammatory activity. J Ethnopharmacol. 214,2018:113-123.

[x] Khan A.M., Shahzad M., Raza Asim M.B., Imran M., Shabbir A., Zingiber officinale ameliorates allergic asthma via suppression of Th2-mediated immune response. Pharm Biol. 53(3),2015:359-67.

[xi] Zehsaz F., Farhangi N., Mirheidari L. Clinical immunology the effect of Zingiber officinale R. rhizomes (ginger) on plasma pro-inflammatory cytokine levels in well-trained male endurance runners. Central-European journal of immunology . 2,2014:174–180.

[xii] Morvaridzadeh M., Fazelian S., Agah S., Khazdouz M., Rahimlou M., Agh F., Potter E., Heshmati S., Heshmati J., Effect of ginger (Zingiber officinale) on inflammatory markers: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Cytokine. 135,2020:155224..

[xiii] Vahdat Shariatpanahi Z., Mokhtari M., Taleban F.A., Alavi F., Salehi Surmaghi M.H., Mehrabi Y., Shahbazi S., Effect of enteral feeding with ginger extract in acute respiratory distress syndrome. J Crit Care. 28(2),2013:217.

[xiv] Mesri M., Esmaeili Saber S.S., Godazi M., Roustaei Shirdel A., Montazer R., Koohestani H.R., Baghcheghi N., Karimy M., Azizi N., The effects of combination of Zingiber officinale and Echinacea on alleviation of clinical symptoms and hospitalization rate of suspected COVID-19 outpatients: a randomized controlled trial. J Complement Integr Med. 18(4),2021:775-781.

[xv] Kulkarni R.A., Deshpande A.R., Anti-inflammatory and antioxidant effect of ginger in tuberculosis. J Complement Integr Med. 13(2),2016:201-6.

[xvi] Shirpoor A., Gharalari F.H., Rasmi Y., Heshmati E., Ginger extract attenuates ethanol-induced pulmonary histological changes and oxidative stress in rats. J Biomed Res. 31(6),2017:521–7.

[xvii] Çifci A., Tayman C., Yakut H.İ., Halil H., Çakır E., Çakır U., Aydemir S., Ginger ( Zingiber officinale ) prevents severe damage to the lungs due to hyperoxia and inflammation. Turk J Med Sci. 48(4),2018:892-900.

[xviii] Mao Q.Q., Xu X.Y., Cao S.Y., Gan R.Y., Corke H., Beta T., Li H.B., Bioactive Compounds and Bioactivities of Ginger (Zingiber officinale Roscoe). Foods. 8(6),2019:185.

[xix] Sheikhhossein F., Borazjani M., Jafari A., Askari M., Vataniyan E., Gholami F., Amini M.R., Effects of ginger supplementation on biomarkers of oxidative stress: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr ESPEN 45,2021:111-119.

[xx] Morvaridzadeh M., Sadeghi E., Agah S., Fazelian S., Rahimlou M., Kern F.G., Heshmati S., Omidi A., Persad E., Heshmati J., Effect of ginger (Zingiber officinale) supplementation on oxidative stress parameters: A systematic review and meta-analysis. J Food Biochem. 45(2),2021:e13612.

Jdi zpět