Vitamin B12 a onkologická onemocnění

Vitamin B12 (kobalamin) má komplexní kruhovou strukturu (korinový kruh) podobnou porfyrinovému kruhu, do níž je v centru napojen kobaltový ion, je syntetizován výlučně mikroorganismy. Vstřebávání vitaminu B12 ve střevě je zprostředkováno vazebnými místy v ileu, je k tomu však nutná vazba na velmi specifický glykoprotein – vnitřní faktor, vylučovaný sliznicí žaludeční stěny. Po vstřebání je vitamin B12 transportován do tkání vázán na plazmatickou bílkovinu transkobalamin II a haptokorin. Je skladován v játrech, což je pro vitaminy rozpustné ve vodě výjimečné, je tam vázán na transkobalamin I. Vitamin B12 působí jako koenzym v mnoha enzymatických reakcích, s kyselinou listovou se spoluúčastní poskytování jednouhlíkových zbytků pro syntézu nukleových kyselin a je tedy nezbytný pro dělení buněk. Při nedostatku kobalaminu dochází k poruchám metabolismu methioninu. Deficit se projeví především megaloblastovou perniciózní anémií, která je důsledkem narušení syntézy DNA, s blokádou buněčného dělení a tvorby jader nových erytrocytů, což vede k následnému hromadění megaloblastů v kostní dřeni. Nedostatek vitaminu B12 může vést také ke vzniku neuropatie a duševních poruch. K nedostatku vitaminu B12 dochází, pokud je bráněno vstřebávání nedostatkem vnitřního faktoru např. v důsledku gastrektomie, atrofické gastritidy nebo při onemocnění tenkého střeva (celiakie, Crohnova choroba). Nedostatečným přísunem jsou ohroženi přísní vegani a vegetariáni.1

Je bezpečné užívat vitamin B12 v průběhu onkologického onemocnění? Vzhledem k nezbytnosti vitaminu B12 pro dělení buněk se na první pohled jeví jako racionální být s jeho suplementací u onkologických pacientů opatrní. Ovšem je důležité si uvědomit, že onkologických onemocnění je mnoho druhů, takže např. pacienti s karcinomem žaludku léčení pomocí gastrektomie jsou na injekčním podávání vitaminu B12 závislí, intramuskulární podání vitaminu B12 je rovněž nezbytné při léčbě nemalobuněčného karcinomu plic nebo maligního mezoteliomu pleury pemetrexedem. S deficiencí vitaminu B12 jsou spojeny také neuroendokrinní nádory tenkého střeva (karcinoidy).2 V případě potenciálu nabídnout ochranu před periferní neuropatií indukovanou chemoterapií se na potvrzení studiemi teprve čeká.3 A vzhledem k tomu, že je vitamin B12 nezbytný pro syntézu červených krvinek a nervové funkce je bezesporu ve výživě onkologických pacientů důležitý pro předejití nepříznivých účinků jako je anémie, oslabená imunita a kognitivní obtíže.

Vitamin B12 je spojen se syntézou nukleových kyselin, jeho příjem v potravě může tedy teoreticky chránit před rakovinou snižováním nestability DNA a ovlivněním DNA. Avšak u jeho aktivních forem bylo zjištěno, že zvyšují metylaci DNA v přítomnosti S-adenosylmethioninu pouze do koncentrace 1 μM, při vyšších koncentracích naopak metylaci DNA inhibují. Do imunologické protirakovinné obrany jsou v organismu zapojeny lymfocyty CD8+ a NK buňky, které jsou silně ovlivněny deficitem vitaminu B12, dalo by se tedy intuitivně očekávat, že vitamin B12 bude mít pozitivní účinek na protirakovinnou obranu a zlepší protirakovinovou léčbu, a že snížené hladiny vitamin B12 v plazmě budou silně korelovat s rizikem rakoviny. Jenže značný počet pacientů s různými typy rakoviny nebo jinými chronickými zánětlivými onemocněními – akutními a chronickými onemocněními jater, hemopatiemi (myelodysplazie, myeloproliferativní choroby – chronická myeloidní leukémie, polycytémia vera, mnohočetný myelom), hepatocelulárním karcinomem, rakovinou prostaty mají naopak hladinu vitaminu B12 v krvi zvýšenou.4 Nedávno 2 retrospektivní populační studie využívající národní zdravotní registry v Dánsku a v Británii prokázaly souvislost mezi zvýšenou hladinou vitaminu B12 (> 800 pmol/l) a nově diagnostikovaným solidním tumorem. Studie z roku 2019 provedla úpravu pro všechny příčiny zvýšeného B12 a studovala změny podle jeho rostoucích hladin, typu rakoviny a přítomnosti metastáz. U solidních tumorů bez metastáz došli autoři k hodnotě výskytu 1,96 % a u nádorů s metastázami k hodnotě 4,21 % a na rozdíl od studií registrů nepotvrdila asociaci zvýšené hladiny B12 s karcinomem jater.5 Během multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované klinické studie s 2524 účastníky, která zkoumala účinek 2-3 leté denní suplementace 400 μg kyseliny listové a 500 μg vitaminu B12 na výskyt osteoporotických zlomenin, byl zároveň sledován výskyt rakoviny obecně a výskyt kolorektálního karcinomu. Ve skupině užívající vitaminy B byl výskyt onkologických onemocnění 13,6 %, kdežto v placebo skupině 11,3 %, v případě kolorektálního karcinomu byl jeho výskyt u jedinců užívajících vitaminy B 3,4 % a v placebo skupině 2,0 %.6

Bylo provedeno několik studií, které se zabývaly tím, zda vitamín B12 v kombinaci s folátem a B6 snižuje riziko rakoviny prsu, jejich výsledky jsou však nejednoznačné.7 Např. v jedné případové studii s nosičkami BRCA mutace měl suplement s B12 a kyselinou listovou protektivní účinek.8 V jiné případové studii s japonskými ženami neměl dietní příjem folátů a vitamínů B souvislost s rizikem vzniku rakoviny prsu.9 Jedna studie naznačila, že by vitamin B12 mohl hrát ochrannou roli v karcinogenezi děložního čípku.10 Jiná případová studie naopak poukázala na spojitost zvýšených hladin vitaminu B12 s celkovým rizikem rakoviny plic.11

Současné znalosti nejsou dostatečné k tomu, aby plně popsaly souvislost mezi tumorigenezí a metabolismem vitaminu B12. V odborné literatuře nejsou k dispozici klinické údaje, které by potvrzovaly spojitost mezi zvýšeným příjmem vitaminu B12 a progresí probíhajícího onkologického onemocnění. Intuitivně většina odborníků přijímá možné důsledky nedostatku vitaminu B12 v narušení imunitního systému a tím i domnělou příčinnou souvislost s rozvojem rakoviny. Ovšem většina studií nepodporuje hypotézu, že by zvýšený příjem mohl snižovat riziko rakoviny.4

Mgr. Věra Klimešová 
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

 1. Murray R. K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Harperova biochemie, 23. vydání, H+H 2001, ISBN 80-
  7319-003-6
 2. Lind A., Wängberg B., Ellegard L., Vitamin D and vitamin B12 deficiencies are common in patients with midgut
  carcinoid (SI-NET), Eur J Clin Nutr. 70(9), 2016: 990-994.
 3. Liu Y.W., Liu Ch. T., Su Y.L., Tsai M. Y., A Narrative Review of Complementary Nutritional Supplements for
  Chemotherapy-induced Peripheral Neuropathy, Alter Ther Healt Med 2019: AT6034
 4. Todorova T.T., Ermenlieva N., Tsankova G., Vitamin B12: Could It Be a Promising Immunotherapy? 2017:
  Immunotherapy - Myths, Reality, Ideas, Future, Krassimir Metodiev, IntechOpen, DOI: 10.5772/65729. Dostupné
  z: https://www.intechopen.com/books/immunotherapy-myths-reality-ideas-future/vitamin-b12-could-it-be-apromising-
  immunotherapy-
 5. Urbanski G., Hamel J.F., Prouveur B., Annweiler C., Ghali A., Cassereau J., Lozac'h P., Lavigne C., Lacombe V.,
  Strength of the Association of Elevated Vitamin B12 and Solid Cancers: An Adjusted Case-Control Study. J Clin
  Med. 9(2), 2020:474
 6. Araghi S.O., Kiefte-de Jong J.C., van Dijk S.C., Swart K.M.A., van Laarhoven H.W., van Schoor N.M., de Groot
  L.C.P.G.M., Lemmens V., Stricker B.H., Uitterlinden A.G., van der Velde N., Folic Acid and Vitamin B12
  Supplementation and the Risk of Cancer: Long-term Follow-up of the B Vitamins for the Prevention of
  Osteoporotic Fractures (B-PROOF) Trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 28(2), 2019: 275-282.
 7. Wu W., Kanf S., Zhang D., Association of Vitamin B6, Vitamin B12 and Methionie With Risk of breast cancer: A
  Dose-Response Meta-Analysis, Br J Cancer 109(7), 2013:1926-1944.
 8. Kim S.J., Zhnag C.X.W., Demsky R., Armel S., Kim Y.I., Narod S.A., Kotsopoulos J., Folic Acid Supplement Use and
  Breast Cancer Risk in BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers: A Case-Control Study, Breast Cancer Res Treat. 174(3),
  2019: 741-748.
 9. Ma E., Iwasaki M., Kobayashi M., Kasuga Y., Yokoyama S., Onuma H., Nishimura H., Kusama R., Tsugane S.,
  Dietary intake of folate, vitamin B2, vitamin b6, vitamin B12, genetic polymorphism of related Enzymes, and risk
  of breast cancer: a case control study in Japan, Nutr. Cancer 61(4), 2009: 447-456.
 10. Hernandez B.Y., McDuffie K., Wilkens L.R., Kanemoto L., Goodman M.T., Diet and Premalignant Lesions of the
  cervix: Evidnece of a Protective Role for Folate, Riboflavin, Thiamin, and Vitamin B12, Cancer Causes Control
  14(9), 2003: 859-870.
 11. Fanidi A., Carreras-Torres R., Larose T.L. et al., Is high Vitamin B12 status a cause of Lung Cancer? Int J Cancer.
  145(6), 2019: 1499-1503.

Jdi zpět