Účinky suplementace PUFA omega-3 u bipolární afektivní poruchy

 

Mezi PUFA omega-3 (polynenasycené mastné kyseliny, s dvojnou vazbou mezi uhlíky na třetím a čtvrtém místě) se řadí například kyselina α-linolenová (ALA), eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA). Jedná se o esenciální látky, které jsou získávány především z mořských ryb a zároveň patří mezi hojně rozšířené potravinové doplňky. Bipolární afektivní porucha (BP) je závažné psychické onemocnění charakterizována extrémními výkyvy nálad – mánie, hypománie, smíšené epizody, subdeprese, depresivní epizody a depresivní smíšené stavy.

Výsledky různých studií naznačují, že by se v léčbě nebo prevenci BP mohly uplatnit právě PUFA omega-3. Mozek je orgán s nejvyšší koncentrací lipidů v těle. Role lipidů jako složek buněčné membrány je jedinečná, protože nejsou pouze statickým „strukturním“ prvkem, ale mají i funkční roli. Změny v lipidovém složení buněčné membrány mají za následek změny její funkce, a tím i funkce buněk. Hlavní lipidovou složkou buněčných membrán jsou fosfolipidy. Fosfolipidové membránové struktury obsahující PUFA jsou selektivně umístěny kolem membránových proteinů (jako jsou receptory, transportéry, iontové pumpy) a vytvářejí vhodné mikroprostředí pro jejich působení. Změna složení fosfolipidových struktur může modifikovat mikroprostředí a tím i funkce proteinů, např. neurotransmisi. Faktory, které modifikují koncentraci PUFA, sfingolipidů nebo cholesterolu v buněčné membráně nervových buněk, pravděpodobně ovlivňují mozkové funkce, jako jsou funkce hlavních monoaminergních systémů (serotonergní, dopaminergní a noradrenergní). Také se předpokládá, že by se PUFA omega-3 mohli na ovlivňování afektivních poruch podílet díky jejich protizánětlivým a antioxidačním vlastnostem. [i]

Další hypotéza vznikla z podobnosti mezi působením běžných stabilizátorů nálady (lithium, valproát) a EPA a DHA na modulaci signálu transdukční dráhy. Všechny čtyři sloučeniny ovlivňují zejména aktivitu proteinkinázy C. Tento vápníkem aktivovaný a na fosfolipidech závislý enzym se hojně vyskytuje v mozku a hraje důležitou roli v pre – a postsynaptické regulaci synaptického přenosu prostřednictvím účinků na uvolňování neurotransmiterů, receptory a iontové kanály, neuronální excitabilitu a genovou expresi.[ii]

Výsledky meta-analýzy studií provedených v pěti různých zemích ukázaly, že BP je spojena s masivním deficitem erytrocytární DHA ve srovnání s demograficky podobnými zdravými jedinci.[iii] Epidemiologická studie v 10 zemích odhalila silný inverzní vztah mezi konzumací mořských plodů, mírou příjmu PUFA omega-3 a mírou celoživotní prevalence BP.[iv] V některých studiích postmortální vyšetření prokázala významně nižší koncentrace DHA v prefrontálním kortexu u pacientů s BP oproti kontrolním vzorkům, avšak v jiné studii autoři nezjistili žádné významné rozdíly v hladinách PUFA nebo jiných mastných kyselin v prefrontálním kortexu mezi pacienty a kontrolami.[v] Autoři systematické review studie z roku 2022 nalezli 15 studií hodnotících hladiny PUFA v krvi nebo jejich příjem u jedinců s BP. Celkově tyto studie podporovaly souvislost mezi metabolismem PUFA a BP. Jedinci s BP vykazovali nižší hladiny EPA a DHA v krvi, což souviselo s jejich nízkým příjmem, vyšší mírou zánětu a vyšším poměrem PUFA omega-6:PUFA omega-3 ve srovnání se zdravými jedinci. Dále autoři nalezli 4 studie ve kterých vyšší hladiny kyseliny linolové (LA) v plazmě a vyšší příjem LA byly spojeny s lepšími nálezy BP, včetně zmírnění symptomů deprese a 1 studii bez významných výsledků týkající se PUFA omega-3. V kohortové studii se 1111 subjekty bylo zjištěno, že pacienti s BP obvykle konzumovali méně PUFA a více nasycených tuků. 3 studie potvrdily, že jedinci s vyššími krevními hladinami EPA, ALA, LA a kyseliny alfa-lipoové měli zlepšenou extraverzi, neuroticismus a byl u nich menší počet pokusů o sebevraždu.[vi]

Zatímco některá epidemiologická a preklinická data podporují důležitost PUFA omega-3 u BP, dosavadní klinické studie přinesly protichůdné výsledky. Například ve studii s 45 pacienty podávání 2 g PUFA omega-3 po dobu 4 měsíců nevedlo k podstatnému zlepšení symptomů nálady.[vii] V 52týdenní studii s 80 jedinci, kteří užívali buď placebo nebo 1 g EPA + 1g DHA nebyly pozorovány významné rozdíly v počtu relapsů epizod nálady, ani v počtu nutných hospitalizací ani úprava medikace. Mezi skupinami se ani nelišila doba relapsu.[viii] Naopak v 12týdenní klinické studii s 82 účastníky byla variabilita nálady, energie, podrážděnosti a bolesti oproti kontrolní skupině snížena ve skupině užívající 1,5 g EPA+DHA a sníženým příjmem LA.[ix] Ve 4měsíční studii pacienti s BP užívající 9,6 g PUFA omega-3 měli oproti kontrolní skupině významně delší dobu remise.[x] Studií s protichůdnými výsledky je k dispozici celá řada. Meta-analýzy randomizovaných kontrolovaných studií s omega-3 mastnými kyselinami pro léčbu deprese bohužel bývají v některých případech neprůkazné, se silnými důkazy o publikační zaujatosti, značné heterogenitě a podstatnými metodologickými nedostatky v zahrnutých studiích. Velké množství heterogenity v nálezech klinických studií lze pravděpodobně připsat vysoce heterogenním populacím, kterým jsou podávány různé doplňky se značně rozdílným obsahem a poměrem EPA a DHA, rozdílnému dávkování, různému hodnocení účinnosti a pravděpodobně i neúplnému zaslepení.12

Údaje v odborné literatuře prozatím nepostačují k podpoře doporučení užívat PUFA omega-3 u pacientů s BP[xi], bez ohledu na neškodnost profilu vedlejších účinků, a to především vzhledem k riziku neužívání jiných účinnějších léků nebo terapií a možnému ovlivnění dodržování jiných léčebných postupů založených na důkazech.[xii] Nesprávně léčení pacienti s BP mohou ohrožovat svým chováním nejen sebe ale také své okolí.

 

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

 

[i] Theodoropoulou S., Gialouris A.G., [Lipids and mental disorders: Evidence, uncertainties and perspectives]. Psychiatriki. 30(2),2019:129-141.

[ii] Marangell L.B., Suppes T., Ketter T.A., Dennehy E.B., Zboyan H., Kertz B., Nierenberg A., Calabrese J., Wisniewski S.R., Sachs G., Omega-3 fatty acids in bipolar disorder: clinical and research considerations. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids.75(4-5), 2006:315-21.

[iii] McNamara R.K., Welge J.A., Meta-analysis of erythrocyte polyunsaturated fatty acid biostatus in bipolar disorder. Bipolar Disord. 18(3),2016:300-306.

[iv] Noaghiul S., Hibbeln J.R., Cross-national comparisons of seafood consumption and rates of bipolar disorders. Am J Psychiatry. 160(12),2003:2222-7.

[v] Hamazaki K., Maekawa M., Toyota T., Dean B., Hamazaki T., Yoshikawa T., Fatty acid composition of the postmortem prefrontal cortex of patients with schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder. Psychiatry Res. 227(2-3),2015:353-9.

[vi] Gabriel F.C., Oliveira M., Martella B.M., Berk M., Brietzke E., Jacka F.N., Lafer B., Nutrition and bipolar disorder: a systematic review. Nutr Neurosci. 2022:1-15.

[vii] Murphy B.L., Stoll A.L., Harris P.Q., Ravichandran C., Babb S.M., Carlezon W.A. Jr., Cohen B.M., Omega-3 fatty acid treatment, with or without cytidine, fails to show therapeutic properties in bipolar disorder: a double-blind, randomized add-on clinical trial. J Clin Psychopharmacol. 32(5), 2012:699-703.

[viii] McPhilemy G., Byrne F., Waldron M., Hibbeln J.R., Davis J., McDonald C., Hallahan B., A 52-week prophylactic randomised control trial of omega-3 polyunsaturated fatty acids in bipolar disorder. Bipolar Disord. 23(7),2021:697-706.

[ix] Saunders E.F.H., Mukherjee D., Myers T., Wasserman E., Hameed A., Bassappa Krishnamurthy V., MacIntosh B., Domenichiello A., Ramsden C.E., Wang M., Adjunctive dietary intervention for bipolar disorder: a randomized, controlled, parallel-group, modified double-blinded trial of a high n-3 plus low n-6 diet. Bipolar Disord. 24(2),2022:171-184.

[x] Stoll A.L., Severus W.E., Freeman M.P., Rueter S., Zboyan H.A., Diamond E., Cress K.K., Marangell L.B., Omega 3 fatty acids in bipolar disorder: a preliminary double-blind, placebo-controlled trial. Arch Gen Psychiatry. 56(5),1999:407-12.

[xi] Ciappolino V., Delvecchio G., Agostoni C., Mazzocchi A., Altamura A.C., Brambilla P., The role of n-3 polyunsaturated fatty acids (n-3PUFAs) in affective disorders. J Affect Disord. 224,2017:32-47.

[xii] Nasir M., Bloch M.H., Trim the fat: the role of omega-3 fatty acids in psychopharmacology. Ther Adv Psychopharmacol. 9, 2019:2045125319869791.

Jdi zpět