Potenciální lékové interakce diosminu a hesperidinu

Flavonoidy diosmin a hesperidin patří k nejdůležitějším venofarmakům přírodního původu. Jsou indikovány u chronické žilní insuficience, hemoroidech, syndromu pánevní kongesce, varikokély,  posttraumatického otoku. Podle posledního doporučení European Venous Forum z roku 2014 patří mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF) s ohledem na bezpečnost a účinnost mezi venoaktivní léky s nejvyšší mírou doporučení, podle systému GRADE má 1B (doporučení silné, kvalita důkazů střední) pro léčbu všech stadií chronického žilního onemocnění.1 Racionálnost použití venofarmak včetně MPFF při symptomech žilního původu a  při objektivních známkách žilního postižení (teleangiektázie, varixy, edémy, kožní změny včetně bércových vředů) v komplexu s dalšími postupy potvrzuje také novelizovaný doporučený diagnostický a terapeutický postup ČLS JEP při chronickém žilním onemocnění pro všeobecné praktické lékaře z roku 2016.2 Jedinou uváděnou zásadní kontraindikací užití MPFF je předpokládaná přecitlivělost na účinné, eventuálně pomocné látky obsažené v léčivém přípravku. Lékové interakce s diosminem a hesperidinem sice v SPC léčivých přípravků nebývají uvedeny, ale v odborné literatuře lze dohledat studie, které poukazují na to, že jsou možné a v některých případech je vhodné mít je na paměti.

Diosmin může ovlivňovat metabolismus léčiv inhibicí některých cytochromů P450. Např. při studii s 12 zdravými dobrovolníky bylo prokázáno, že při podání dvou 400 mg tablet metronidazolu po 9denní léčbě 500 mg diosminu byla Cmax (maximální koncentrace) metronidazolu a AUC (plocha pod křivkou) významně vyšší, čas pro dosažení maximální koncentrace však nebyl významně ovlivněn.3 Opatrnost je na místě při současném podávání diosminu a karbamazepinu, který je metabolizován enzymem CYP3A. Ovlivnění tohoto enzymu bylo testováno v lidských a potkaních jaterních mikrosomech za použití CYP3A dependentního erythromycin N-demethylázového testu a in vivo farmakokinetickou studií s potkany. Diosmin oproti kontrole významně snižoval aktivitu enzymu CYP3A v mikrosomech a výrazně zvýšil Cmax , AUC a t1/2 karbamazepinu a naopak Cmax , AUC a t1/2 karbamazepin-10,11-epoxidu byly sníženy. Rychlostní konstanta eliminace byla snížená.4 Inhibiční účinek diosminu na metabolismus karbamazepinu byl prokázán také při farmakokinetické studii s 12 zdravými dobrovolníky při podání 200 mg karbamazepinu po 10denní léčbě 500 mg diosminu.5 Opatrnosti je třeba i v případě kombinace s midazolamem. V in vitro studii s lidskými jaterními mikrosomy aglykon diosminu diosmetin v závislosti na koncentraci inhiboval tvorbu 1´-hydroxy-midazolamu z midazolamu lidským rekombinantním enzymem CYP3A4. Pokles přeměny midazolamu na 4-hydroxy-midazolam způsoboval CYP3A4 i CYP3A5.6 Možnost lékové interakce je dobré mít na mysli i v případě kombinace diosminu, hesperidinu a diklofenaku. Při in vitro kinetické analýze na modelu přeměny diklofenaku na 4´-hydroxydiklofenak v lidských jaterních mikrosomech enzymem CYP2C9 se diosmetin choval jako kompetitivní inhibitor a hesperetin jako smíšený kompetitivně-nekompetitivní inhibitor. Výsledky kinetické analýzy se shodovaly se simulací molekulárního dokování, protože ty ukázaly, že domnělá vazebná místa diosmetinu i hesperetinu se shodovala s vazebným místem substrátu CYP2C9.7 Ke stejným výsledkům došli i další autoři, ti navíc prokázali schopnost diosmetinu vytěsnit warfarin z lidského sérového albuminu.8 Při farmakokinetické studii s 12 zdravými dobrovolníky 9denní léčba 500 mg diosminu významně ovlivnila farmakokinetické parametry po podání 100 mg diklofenaku sodného – zvýšila se Cmax , AUC a t1/2 se současným snížením celkové plazmatické clearance.9 Na inhibiční účinek diosminu na CYP2E1, který zprostředkovává hydroxylaci chlorzoxazonu na 6-hydroxychlorzoxazon, ukázala farmakokinetická studie s 12 zdravými dobrovolníky, kterým byl nejprve podáván samotný chlorzoxazon a po 7denní wash-out periodě 9 dní užívali 500 mg diosminu a 10. den jim bylo podáno 250 mg chlorzoxazonu. Předléčba diosminem významně zvýšila Cmax , AUC a t1/2 se současným snížením celkové plazmatické clearance.10

Diosmin a hesperidin mohou interagovat s léky také na P-glykoproteinech (P-gp) – transportérech s bariérovou a exkreční funkcí, které např. na úrovni střeva snižují biologickou dostupnost léčiv tím, že pumpují absorbované molekuly zpátky do střevního lumen. Diosmin a hesperidin jsou potentní inhibitory P-gp. Jedním z léčiv, u kterých mohou zvýšit biologickou dostupnost je fexofenadin. Tato hypotéza byla potvrzena jednorázovou intestinální perfuzí in situ a in vivo farmakokinetickou studií s orálně podaným fexofenadinem potkanům (10 mg/kg),11 stejně jako farmakokinetickou studií s 12 zdravými dobrovolníky. Léčba diosminem zvýšila u dobrovolníků Cmax o 49 %, AUC o 64 % oproti kontrolní fázi, naproti tomu zjevná perorální clearance byla o 41 % snížená.12 Opatrnost je namístě také při kombinaci diosminu a hesperidinu s některými antihypertenzivy a kardiotoniky. Např. farmakokinetická studie s potkany prokázala zvýšenou biologickou dostupnost verapamilu při současném podání hesperidinu jako důsledek sníženého efluxu a metabolismu v intestinu. Hesperidin oproti kontrole zvýšil AUC o 71,1-96,8 % a Cmax o 98,3-105,2 %, celkovou plazmatickou clearance verapamilu snížil o 41,6-49,2 %, přestože nedošlo k významné změně času pro dosažení Cmax, rychlostní konstanty eliminace a terminálního poločasu.13 V in vitro experimentu s lidskými intestinálními Caco-2 buňkami diosmin v obousměrném transportu digoxinu zvýšil apikálně-bazální transport, ale snížil bazální apikální transport v závislosti na koncentraci i čase. Naměřené výsledky ukázaly, že diosmin účinně inhiboval P-gp zprostředkovaný eflux.14 In vivo studie s potkany naznačila možnost, že diosmin má inhibiční účinek na intestinální absorpci celiprololu. Současné podání diosminu a celiprololu snížilo AUC o 74 % oproti kontrole.15 A in vitro studie s tenkým střevem potkanů prokázala snížení rychlosti transportu nitrendipinu v téměř stejném rozsahu ve všech jeho oblastech.16

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

 1. Nicolaides A., Kakkos S., Eklof B., Management of chronic venous disorders of the lower limbs– guidelines according to scientific evidence. Int Angiol 33, 2014:87–208.

 2. Karetová D., Vojtíšková J., Sellner Švestková S., Vlachovský R., Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře– chronické žilní onemocnění. Novelizace 2016. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře. SVL ČLS JEP. 2016.

 3. Rajnarayana K., Reddy M.S., Krishna D.R., Diosmin pretreatment affects bioavailability of metronidazole. Eur J Clin Pharmacol. 58(12), 2003:803-7.

 4. Bedada SK(1), Neerati P(2). Modulation of CYP3A enzyme activity by diosmin and its consequence on carbamazepine pharmacokinetics in rats. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 391(2), 2018:115-121.

 5. Bedada S.K., Boga P.K. Influence of diosmin on the metabolism and disposition of carbamazepine in healthy subjects. Xenobiotica. 47(10), 2017:879-884.

 6. Quintieri L., Palatini P., Nassi A., Ruzza P., Floreani M., Flavonoids diosmetin and luteolin inhibit midazolam metabolism by human liver microsomes and recombinant CYP 3A4 and CYP3A5 enzymes. Biochem Pharmacol. 75(6), 2008:1426-37.

 7. Quintieri L., Bortolozzo S., Stragliotto S., Moro S., Pavanetto M., Nassi A., Palatini P., Floreani M., Flavonoids diosmetin and hesperetin are potent inhibitors of cytochrome P450 2C9-mediated drug metabolism in vitro. Drug Metab Pharmacokinet. 25(5), 2010:466-76.

 8. Poór M., Boda G., Mohos V., Kuzma M., Bálint M., Hetényi C., Bencsik T., Pharmacokinetic interaction of diosmetin and silibinin with other drugs: Inhibition of CYP2C9-mediated biotransformation and displacement from serum albumin. Biomed Pharmacother. 102, 2018:912-921.

 9. Rajnarayana K., Venkatesham A., Krishna D.R., Bioavailability of diclofenac sodium after pretreatment with diosmin in healthy volunteers. Drug Metabol Drug Interact. 22(2-3), 2007:165-74.

 10. Rajnarayana K., Venkatesham A., Nagulu M., Srinivas M., Krishna D.R., Influence of diosmin pretreatment on the pharmacokinetics of chlorzoxazone in healthy male volunteers. Drug Metabol Drug Interact. 23(3-4), 2008:311-21.

 11. Neerati P., Bedada S.K., Effect of diosmin on the intestinal absorption and pharmacokinetics of fexofenadine in rats. Pharmacol Rep. 67(2), 2015:339-44.

 12. Bedada S.K., Boga P.K., Kotakonda H.K., The effect of diosmin on the pharmacokinetics of fexofenadine in healthy human volunteers. Xenobiotica. 47(3), 2017:230-235.

 13. Piao Y.J., Choi J.S., Enhanced bioavailability of verapamil after oral administration with hesperidin in rats. Arch Pharm Res. 31(4), 2008:518-22.

 14. Yoo H.H., Lee M., Chung H.J., Lee S.K., Kim D.H. Effects of diosmin, a flavonoid glycoside in citrus fruits, on P-glycoprotein-mediated drug efflux in human intestinal Caco-2 cells. J Agric Food Chem. 55(18), 2007:7620-5.

 15. Uesawa Y., Mohri K., Hesperidin in orange juice reduces the absorption of celiprolol in rats. Biopharm Drug Dispos. 29(3), 2008:185-8.

 16. Rajnarayana K., Venkatesham A., Krishna D.R. Influence of some bioflavonoids on the transport of nitrendipine. Drug Metabol Drug Interact. 23(3-4), 2008:299-310.

Jdi zpět