Lutein a makulární degenerace

Žlutý rostlinný pigment lutein, systematickým názvem (3R,3´R,6´R)-β,ε-karoten-3,3´-diol nebo také 3,3´-dihydroxy-α-karoten, je karotenoid, resp. xanthofyl s bicyklickou strukturou. Jeho prekurzorem je α-karoten resp. α-kryptoxanthin. Člověk není schopen lutein syntetizovat, a proto ho musí přijímat z přírodních zdrojů (ovoce, zelenina, vaječný žloutek) nebo v doplňcích stravy. V rostlinných materiálech je lutein přítomen ve dvou formách, jednak ve formě volného luteinu – např. v listové zelenině (špenát, kapusta a brokolice), jednak ve formě esteru luteinu s mastnými kyselinami – např. v ovoci (mango, pomeranč, papája a jiné) a v zelenině (zelená a červená paprika, žlutá kukuřice a jiné). Koncentrace luteinu v poživatelných přírodních zdrojích, jako je zelenina a ovoce, závisí na druhu, odrůdě, stupni zralosti, části plodu, ale také na jejich tepelné úpravě či způsobu konzervace nebo skladování.1,2

Lutein společně se svým izomerem zeaxanthinem tvoří makulární pigment (MP) v tzv. žluté skvrně sítnice (macula lutea), jehož úlohou je filtrovat modré světlo, a tím předcházet fotoindukovanému oxidačnímu stresu. Modré světlo je totiž nejenergetičtější světlo, které se dostává na sítnici, protože ultrafialové záření je absorbováno předním segmentem oka. Proto je také MP označován jako „přírodní sluneční brýle“. Další vlastností MP je snížení chromatické aberace a antioxidační vlastnosti spočívající v neutralizaci singletového kyslíku a volných radikálů.3 Lidé s degenerací žluté skvrny mají často celotělový nedostatek luteinu a malé, neefektivní zásoby tohoto karotenoidu v oku. Vzhledem k roli žluté skvrny v „jemném“ i „centrálním“ vidění může její degenerace vést k vážnému zhoršení zraku a slepotě. V ekonomicky vyspělých zemích je věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) nejčastější příčinou těžkého, nevratného postižení zraku s rozvojem praktické slepoty. Typicky jsou onemocněním postiženi pacienti starší 50 let. Základními projevy onemocnění jsou deformace vnímaného obrazu (metamorfopsie), výpad centrální části zorného pole, pokles centrální zrakové ostrosti hůře vnímaný do blízka a charakteristický nález na očním pozadí.4 Studie ukazují, že dostatečný příjem luteinu snižuje riziko VPMD. Některé práce uvádí také spojitost mezi příjmem luteinu/zeaxanthinu a snížením rizika rozvoje šedého zákalu (katarakty), kdy s postupujícím věkem oční čočka ztrácí průhlednost a tím dochází ke zhoršení zraku (zastřené vidění a ztráta vnímání podrobností).5,6 Existuje několik klinických studií, ve kterých se autoři zabývali vztahem mezi příjmem luteinu a hustotou MP. 7, 8 V jedné z nich 8 účastníků užívalo denně po dobu 12 týdnů 10 mg luteinu. Po 4 týdnech průměrná koncentrace luteinu v séru vzrostla z 0,18 na 0,90 μmol/l a zůstala stejná po celou dobu příjmu a 4 týdny po ukončení klesla na 0,28 μmol/l. Pro měření hustoty MP byly použity dvě metody. Hustota MP ukázala střední lineární čtyřtýdenní nárůst o 5,3 % a 4,1 %.9 Jiní autoři se zabývali dědičností makulární odpovědi na doplňkový příjem luteinu a zeaxanthinu v klinické studii s 322 zdravými ženami - dvojčaty ve věku 16-50 let. Denní suplementace 18 mg luteinu a 2,4 mg zeaxanthinu po dobu 6 měsíců přinesla vzrůst optické hustoty MP o 5,7 % a 3,7 %. Vliv dědičnosti byl pouze mírný, genetické faktory vysvětlovaly asi 27 % variací v odpovědích hustoty MP na suplementaci.10 Japonští autoři testovali na zdravých dobrovolnících suplementaci volného luteinu v dávce 10 mg denně a 20 mg esterů luteinu (odpovídajících 10 mg volného luteinu) denně po dobu 3 měsíců. Hladina luteinu v séru i optická denzita MP se výrazně zvýšily v obou případech suplementace.11 Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená klinická studie s 4203 účastníky ve věku 50-85 let s VPMD prokázala, že denní dávka 10 mg luteinu a 2 mg zeaxanthinu po dobu 5 let způsobila významné snížení progrese VPMD.12 Pozitivní účinek luteinu na VPMD je spojen také s jeho protizánětlivými vlastnostmi. Byl prokázán inverzní vztah mezi sérovou koncentrací luteinu a markery zánětu jako je CRP, rozpustný ICAM-1 a komplement faktor D.13 Klinická studie se 128 singapurskými a čínskými dobrovolníky ve věku 40-81 let prokázala významný vztah mezi nižšími hladinami luteinu a zeaxanthinu a nepříznivými kvantitativními měřeními vaskulatury sítnice.14

Dostupné důkazy naznačují, že bezpečným, dosažitelným a žádoucím cílem je koncentrace luteinu v séru 0,6 – 1,05 μmol/l, která je spojena s příznivým dopadem na vizuální funkci a případný vývoj dalších chronických onemocnění.15 V European Journal of Nutrition byl v roce 2017 uveden článek, který potvrzuje, že lutein na základě přezkoumání literatury splňuje všechny podmínky pro stanovení doporučených příjmů.16 Je klinicky prokázáno, že čím větší dávka, tím větší účinek.17 Avšak specifická doporučení pro denní příjem luteinu v různých populacích zatím nebyla stanovena. Lutein je používán jako potravinářské barvivo (E161b). Komise JECFA (Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva) určila, že denní přijatelný příjem luteinu je až 2 mg/kg tělesné hmotnosti člověka.18 V preklinické orální subakutní toxikologické studii byla dávka luteinu pro myši bez nežádoucích účinků 1000 mg/kg tělesné hmotnosti za den.19 V jiné studii při podávání luteinu, který byl získán z aksamitníku vzpřímeného, v dávce 400 mg/kilogram tělesné hmotnosti za den potkanům po dobu 90 dní,

nebyly v porovnání s kontrolní skupinou pozorovány toxikologické změny při klinickém pozorování, očním vyšetření ani v biochemických, hematologických a histopatologických vyšetřeních.

20 Autoři studie zabývající se posouzením rizik příjmu luteinu došli k závěru, že důkaz bezpečnosti na základě proběhlých klinických studií je silný až do dávky 20 mg/den. Byly testovány mnohem vyšší dávky luteinu bez nežádoucích účinků a mohou tedy být bezpečné, údaje o nich však nejsou dostačující pro důvěryhodný závěr dlouhodobé bezpečnosti.21

S vysokým příjmem luteinu je spojená kazuistika 60ti leté filipínské ženy, která měla bilaterální intraretinální kulaté, žluté, lesklé usazeniny ve vnitřních vrstvách foveální oblasti. Žena 8 let užívala denně 20 mg luteinu a 4 g rybího oleje a měla neobvykle vysoký příjem luteinu v potravě. Byla u ní zjištěno 3,5 krát větší množství MP, 2,7 krát větší množství karotenoidů v kůži a 2,9 krát vyšší sérová hladina luteinu, než bývá obvyklé. Následně žena přestala užívat lutein, ale nezměnila své stravovací návyky. Po 7 měsících se krystaly v pravém oku rozpustily v levém byly stále patrné, karotenoidy v kůži, lutein v séru a MP podstatně klesly. Nálezy v očích mohly představovat krystalickou makulopatii jako důsledek dlouhodobého nadměrně vysokého denního příjmu luteinu. Ale zároveň krystaly připomínaly kantaxantinovou retinopatii a západoafrickou krystalickou makulopatii.22

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

 1. Šivel M., Klejdus B., Kráčmar S., Kubáň V., Lutein-významný karotenoid ve výživě člověka, Chem. Listy 107,2013: 456−463.

 2. National Center for Biotechnology Information. PubChem Database; CID=5281243, [cit. 20.11.2018] Dostupné z: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5281243

 3. Fric E., Řehák M., Řehák J., Wiedemann P., Doplňková výživa a věkem podmíněná makulární degenerace, Česká a Slovenská Oftalmologie 1(8), 2007:38-41.

 4. Kousal B., Věkem podmíněná makulární degenerace – aktuální možnosti farmakoterapie v České republice, Remedia 26(2), 2016:162-167.

 5. Barker F.M., Dietary supplementation: effects on visual performance and occurrence of AMD and cataracts. Curr Med Res Opin. 26(8), 2010:2011-23.

 6. Moeller S.M., Voland R., Tinker L., Blodi B.A., Klein M.L., Gehrs K.M., Johnson E.J., Snodderly D.M., Wallace R.B., Chappell R.J., Parekh N., Ritenbaugh C., Mares J.A., Associations between age-related nuclear cataract and lutein and zeaxanthin in the diet and serum in the Carotenoids in the Age-Related Eye Disease Study, an Ancillary Study of the Women's Health Initiative. Arch Ophthalmol. 126(3), 2008:354-64.

 7. Hammond B.R., Johnson E.J., Russel R.M., Krinsky N.I., Yeum K.J., Snodderly D.M., Dietary modification of human macular pigment density. Invest Ophthalmol Vis Sci. 38(9), 1997:1795–1801.

 8. Landrum J.T., Bone R.A., Joa H., Kilburn M.D., Moore L.L., Sprague K.E., A one year study of the macular pigment: the effect of 140 days of a lutein supplement. Exp Eye Res. 65(1), 1997:57-62.

 9. Berendschot T.T., Goldbohm R.A., Klöpping W.A., van de Kraats J., van Norel J., van Norren D., Influence of lutein supplementation on macular pigment, assessed with two objective techniques. Invest Ophthalmol Vis Sci. 41(11), 2000:3322-6.

 10. Hammond C.J., Liew S.H., Van Kuijk F.J., Beatty S., Nolan J.M., Spector T.D., Gilbert C.E., The heritability of macular response to supplemental lutein and zeaxanthin: a classic twin study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 53(8), 2012:4963-8.

 11. Yoshizako H., Hara K., Takai Y., Kaidzu S., Obana A., Ohira A., Comparison of macular pigment and serum lutein concentration changes between free lutein and lutein esters supplements in Japanese subjects. Acta Ophthalmol. 94(6), 2016:e411-6.

 12. Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) Research Group, Chew E.Y., Clemons T.E., Sangiovanni J.P., Danis R.P., Ferris F.L. 3rd, Elman M.J., Antoszyk A.N., Ruby A.J., Orth D., Bressler S.B., Fish G.E., Hubbard G.B., Klein M.L., Chandra S.R., Blodi B.A., Domalpally A., Friberg T., Wong W.T., Rosenfeld P.J., Agrón E., Toth C.A., Bernstein P.S., Sperduto R.D., Secondary analyses of the effects of lutein/zeaxanthin on age-related macular degeneration progression: AREDS2 report No. 3. JAMA Ophthalmol. 2014 Feb;132(2):142-9.

 13. Tian Y., Kijlstra A., van der Veen R.L., Makridaki M., Murray I.J., Berendschot T.T. The effect of lutein supplementation on blood plasma levels of complement factor D, C5a and C3d. PLoS One. 8(8), 2013:e73387.

 14. Kumari N., Cher J., Chua E., Hamzah H., Wong T.Y., Cheung C.Y., Association of serum lutein and zeaxanthin with quantitative measures of retinal vascular parameters. PLoS One. 13(9), 2018:e0203868.

 15. Granado F., Olmedilla B., Blanco I., Nutritional and clinical relevance of lutein in human health. Br J Nutr. 90(3), 2003:487-502.

 16. Ranard K.M., Jeon S., Mohn E.S., Griffiths J.C., Johnson E.J., Erdman J.W. Jr. Dietary guidance for lutein: consideration for intake recommendations is scientifically supported. Eur J Nutr. 56(Suppl 3), 2017:37-42.

 17. Ma L., Yan S.F., Huang Y.M., Lu X.R., Qian F., Pang H.L., Xu X.R., Zou Z.Y., Dong P.C., Xiao X., Wang X., Sun T.T., Dou H.L., Lin X.M. Effect of lutein and zeaxanthin on macular pigment and visual function in patients with early age-related macular degeneration. Ophthalmology. 119(11),2012:2290-7.

 18. Scientific Opinion on the re-evaluation of lutein (E 161b) as a food additive, EFSA, Parma Italy, EFSA Journal 2010; 8(7):1678 [cit. 20.11.2018] Dostupné z: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1678

 19. Nidhi B., Baskaran V., Acute and subacute toxicity assessment of lutein in lutein-deficient mice. J Food Sci. 78(10), 2013:T1636-T1642.

 20. Ravikrishnan R., Rusia S., Ilamurugan G., Salunkhe U., Deshpande J., Shankaranarayanan J., Shankaranarayana M.L., Soni M.G. Safety assessment of lutein and zeaxanthin (Lutemax 2020): subchronic toxicity and mutagenicity studies. Food Chem Toxicol. 49(11), 2011:2841-8.

 21. Shao A., Hathcock J.N., Risk assessment for the carotenoids lutein and lycopene. Regul Toxicol Pharmacol. 45(3), 2006:289-98.

 22. Choi R.Y., Chortkoff S.C., Gorusupudi A., Bernstein P.S., Crystalline Maculopathy Associated With High-Dose Lutein Supplementation. JAMA Ophthalmol. 134(12)2016:1445-1448.

Jdi zpět