Ovlivňuje suplementace PUFA omega-3 tělesnou hmotnost?

Jako PUFA omega-3 se označují polynenasycené mastné kyseliny, jejichž společným rysem je dvojná vazba mezi uhlíky na třetím a čtvrtém místě (počítáno od koncového methylu). Do této skupiny se řadí například kyselina α-linolenová, eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA). Jedná se o esenciální látky, které jsou získávány především z mořský ryb (sleď, makrela, losos, tuňák, sardinka apod.). Jsou významně obsaženy také ve lněném oleji.[i]Na trhu je velké množství doplňků stravy s jejich obsahem.

V odborné i neodborné literatuře se lze setkat s mnoha články o příznivých účincích PUFA omega-3 na lidský organismus. Jedním z diskutovaných témat je příznivý vliv PUFA omega-3 na snížení tělesné hmotnosti a tělesného tuku. Teoreticky by mechanismus účinku mohl být spojený s metabolickými změnami souvisejícími s obezitou, včetně modulace metabolismu lipidů, regulace adipokinů (jako je adiponektin a leptin), snížení zánětu tukové tkáně, podpory adipogeneze a změny epigenetických mechanismů. Studie na zvířatech, prováděné za účelem zkoumání účinků PUFA omega-3 proti obezitě, používají různé modely, složení stravy a dávky PUFA omega. Jejich výsledky jsou značně nekonzistentní. Např. v případě studií zaměřených na ovlivnění energetického příjmu příjmem PUFA omega -3 někteří autoři prokázali ovlivnění jiní ne. Ve studiích s potkany suplementace PUFA omega-3 působila preventivně proti vzniku obezity u zvířat při podávání vysokotučné stravy. Ovšem pokud nebylo započato se suplementací PUFA omega-3 zároveň s vysokotučnou dietou, ale až po několika týdnech vysokotučné diety, účinek na hmotnost se neprojevil.[ii] U obézních myší podávání PUFA omega-3 působilo proti vzniku inzulínové rezistence a ke zvrácení již existující rezistence.[iii]

Metaanalýza klinických studií z roku 2014 ukázala, že u účastníků, kteří konzumovali PUFA omega-3, došlo k o 0,59 kg většímu snížení tělesné hmotnosti oproti kontrolní skupině.[iv] V jiné metaanalýze provedené v roce 2015 však vědci nenašli žádné důkazy o vlivu suplementace PUFA omega-3 na hubnutí nebo BMI.[v] Do metaanalýzy klinických studií, jejíž výsledky byly zveřejněny v srpnu 2021, bylo zahrnuto 20 studií z nichž 8 bylo provedeno v Evropě, 11 bylo randomizovaných dvojitě zaslepených, 2 byly provedeny pouze s muži, 5 pouze s ženami a do 13 byli zapojeni muži i ženy, 11 studií mělo méně než 50 účastníků, 8 studií bylo omezeno pouze na osoby s nadváhou nebo obezitou, 2 byly provedeny pouze s osobami s diabetem, 1 pouze s osobami s ischemickou chorobou srdeční. Co se týče délky studie, nejkratší doba sledování byla tři týdny a nejdelší tři měsíce. Množství přijatých omega-3 se pohybovalo od 800 mg do 6 g za den. V 11 studiích nebyl nalezen vliv PUFA omega-3 na snížení tělesné hmotnosti nebo tuku v dalších 9 studiích tento vliv nalezen byl. Ale z těchto 9 studí 5 nemělo design randomizované dvojitě zaslepené studie. Největší rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou byl ve ztrátě tělesné hmotnosti 1,91 kg a v BMI 0,6 kg/m2. Pokud jde o množství tělesného tuku, jeho největší zaznamenané snížení bylo o 1,3 kg větší ve skupině, která konzumovala PUFA omega-3, ve srovnání s jeho snížením ve skupině s placebem.[vi]

Výsledky studií naznačují, že účinky suplementace PUFA omega-3 nejsou ovlivněny dávkou, protože v jedné studii skupina, která konzumovala 2,5 g denně, neměla žádné výsledky. Naproti tomu jiná skupina, která konzumovala 1,5 g denně, vykazovala významný úbytek hmotnosti.[vii] Stejně tak nelze pozorovat závislost na délce suplementace. Nejdelší doposud provedená studie trvající 24 týdnů nenalezla významné výsledky. Naproti tomu jiná studie trvající pouhé 3 týdny zjistila vliv PUFA omega-3 na hubnutí.[viii],[ix]

V odborné literatuře lze také dohledat randomizované klinické studie hodnotící účinek suplementace EPA+DHA na hladiny leptinu a adiponektinu v periferní krvi. Autoři nedávné systematické review studie do své studie zahrnuli 31 takovýchto klinických studií, z nichž 9 bylo provedených v Evropě. 18 zahrnutých studií uvádělo nižší hladiny leptinu nebo vyšší hladiny adiponektinu při suplementaci EPA+DHA ve srovnání s kontrolní skupinou na konci studie. 9 z těchto studií uvedlo, že rozdíly mezi skupinami na konci studie byly statisticky významné. 14 studií neuvádělo žádné účinky suplementace EPA a/nebo DHA na leptin, adiponektin nebo poměr leptinu k adiponektinu ve srovnání s kontrolní skupinou na konci studie. Nicméně dávky, trvání suplementace a sledované populace se napříč studiemi značně různily. Populace zahrnuté ve studiích se lišily, některé studie byly zaměřeny na osoby s nadváhou/obezitou, jiné na osoby s diabetes mellitus, s metabolickým syndromem, poruchami lipidů, jater, ledvin. Délka studií se pohybovala od 3 týdnů po 3 roky. Průměrná dávka EPA+DHA ve studiích uvádějících významné zvýšení adiponektinu na konci studie ve srovnání s výchozí hodnotou byla 1,87 g/den. Podobně z 8 studií, které uváděly významně vyšší hladiny adiponektinu ve skupině EPA nebo EPA+DHA ve srovnání s kontrolní skupinou, 4 použily dávky EPA nebo EPA+DHA ≥1,8 g/den. Z uvedené studie vyplývá, že pro doporučení užívání EPA+DHA jako terapie zaměřené na adipokiny v konkrétní dávce a délce léčby není dostatek informací.[x]

Tvrzení o příznivých účincích suplementace PUFA omega-3 na snižování tělesné hmotnosti, BMI, tělesného tuku a hladiny adipokinů není v současné době dostatečně vědecky podložené, výsledky studií jsou nekonzistentní, a proto není racionální tento účinek očekávat.

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

[i] Grofová Z., Mastné kyseliny. Med. Pro Praxi 7(10), 2010:388-390.

[ii] Albracht-Schulte K., Kalupahana N.S., Ramalingam L., Wang S., Rahman S.M., Robert-McComb J., Moustaid-Moussa N. Omega-3 fatty acids in obesity and metabolic syndrome: a mechanistic update. J Nutr Biochem. 58,2018:1-16.

[iii] Flachs P., Rossmeisl M., Kopecky J., The effect of n-3 fatty acids on glucose homeostasis and insulin sensitivity. Physiol Res. 63(Suppl 1),2014:S93-118.

[iv] Bender N., Portmann M., Heg Z., Hofmann K., Zwahlen M., Egger M., Fish or n3-PUFA intake and body composition: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 15(8),2014:657-65.

[v] Du S., Jin J., Fang W., Su Q., Does Fish Oil Have an Anti-Obesity Effect in Overweight/Obese Adults? A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. PLoS One. 10(11),2015:e0142652.

[vi] Delpino F.M., Figueiredo L.M., da Silva B.G.C. Effects of omega-3 supplementation on body weight and body fat mass: A systematic review. Clin Nutr ESPEN. 44,2021:122-129.

[vii] Crochemore I.C., Souza A.F., de Souza A.C., Rosado E.L. ω-3 polyunsaturated fatty acid supplementation does not influence body composition, insulin resistance, and lipemia in women with type 2 diabetes and obesity. Nutr Clin Pract. 27(4),2012:553-60.

[viii] DeFina L.F., Marcoux L.G., Devers S.M, Cleaver J.P., Willis B.L. Effects of omega-3 supplementation in combination with diet and exercise on weight loss and body composition. Am J Clin Nutr. 93(2),2011:455-62.

[ix] Kunesová M., Braunerová R., Hlavatý P., Tvrzická E., Stanková B., Skrha J., Hilgertová J., Hill M., Kopecký J., Wagenknecht M., Hainer V., Matoulek M., Parízková J., Zák A., Svacina S. The influence of n-3 polyunsaturated fatty acids and very low calorie diet during a short-term weight reducing regimen on weight loss and serum fatty acid composition in severely obese women. Physiol Res. 55(1),2006:63-72.

[x] Rausch J., Gillespie S., Orchard T., Tan A., McDaniel J.C., Systematic review of marine-derived omega-3 fatty acid supplementation effects on leptin, adiponectin, and the leptin-to-adiponectin ratio. Nutr Res. 85, 2021:135-152.

Jdi zpět