Herb-Drug interakce - Ginkgo biloba

Extrakt z listů Ginkgo biloba (Jinan dvoulaločný) se řadí k oblíbeným rostlinným extraktům používaným při léčbě makulární degenerace, tinnitu, demence, u pacientů s poruchami kognitivních funkcí, cerebrovaskulárního a periferního vaskulárního systému, poruch erekce. Je obsažen ve velkém počtu doplňků stravy. Listy G. biloba obsahují jako hlavní složky terpenické laktony a flavonoly. Terpenické laktony jsou reprezentovány především diterpeny-ginkgolidy A, B a C a seskviterpenem bilobalidem A. Flavonoly zahrnují hlavně kaempherol, kvercetin, isorhamnetin jako mono-, bi- a triglykosidy a/nebo estery s kyselinou kumarovou. Dalšími obsahovými látkami jsou biflavony, a to 1,5-di-methoxy bilobetin, amentoflavon, lobstein, ginkgetin, isoginkgetin a sciadopitysin, katechiny, kyselina šikimová, prokyanidiny.1 Přípravky obsahující extrakt z G. biloba jsou obvykle dobře tolerovány a při dávkách do 240 mg/den jsou i relativně bezpečné. Mezi popsané nežádoucí účinky patří bolest hlavy, bušení srdce, gastrointestinální potíže, zácpa, alergické kožní reakce. Nesmí se však zapomínat na riziko vzniku interakcí při současném užívání s dalšími léky.2
V literatuře je možné se setkat s informací, že G. biloba může potencovat riziko krvácení v kombinaci s antikoagulancii (warfarin) nebo antiagregancii (kyselina acetylsalicylová, klopidogrel). Ginkgolidy inhibují aktivitu faktoru aktivujícího krevní destičky tím, že ho vytěsňují z vazebného místa membránových receptorů, snižují tak agregaci destiček. Ovšem výsledky kontrolovaných klinických studií a retrospektivních populačních studií poměrně konzistentně naznačují, že extrakt G. biloba hemostázu významně neovlivňuje ani nepříznivě neovlivňuje bezpečnost současně podávaných antikoagulancií a antiagregancií.3, 4, 5, 6 Nicméně na základě dostupných informací nelze vyloučit možnost idiosynkratické krvácivé příhody způsobené užíváním G. biloba. Byly zaznamenány jednotlivé případy intrakraniálního krvácení7,8, 9a pooperačního krvácení.10, 11 U staršího muže byla popsána spontánní hyféma (krvácení do přední oční komory), ke které došlo po 2 týdnech užívání extraktu G. biloba, po zastavení jeho příjmu krvácení ustoupilo a už se neobjevilo. V případě plánovaného chirurgického výkonu je proto kvůli zvýšenému riziku krvácení na základě farmakokinetických údajů doporučováno přestat užívat G. biloba alespoň 36 hodin před výkonem.12
Byl zaznamenám případ starší ženy, u které došlo při současném užívání G. biloba s thiazidovými diuretiky ke značnému a dlouhodobému zvýšení krevního tlaku. Po vysazení G. biloba se tlak vrátil k normálu. I když, ve světle známých farmakologických účinků obou látek, je tato reakce paradoxní.13
Pacient s Alzheimerovou chorobou po užití kombinace trazodonu a G. biloba upadl do kómatu. Flavonoidy G. Biloba zvyšují produkci m-chlorfenylpiperazinu, aktivního metabolitu trazodonu, který prostřednictvím agonistického působení na presynaptické serotoninové receptory 5-HT2 a α2-adrenergní receptory na GABAergních nervových zakončeních uvolňuje GABA. Kromě toho flavonoidy indukují další zvýšení GABAergní aktivity působením na vazebná místa benzodiazepinů. V souladu s touto hypotézou bylo prokázáno, že flavonoidy působí jako částeční agonisté na vazebných místech benzodiazepinů a také zvyšují aktivitu cytochromu P450 CYP3A4, který metabolizoval trazodon na m-chlorfenylpiperazin.14
Diskutovaná je rovněž problematika nevhodnosti užívání G. biloba současně s antiepileptiky. Při farmokogenetické studii s 18 dobrovolníky bylo prokázáno, že G. biloba indukuje CYP2C19. Jako modelový substrát a index CYP2C19 aktivity byl použit omeprazol. U 6 homozygotních extenzivních metabolizérů 70 mg extraktu G. biloba snížilo AUC omeprazolu o 41 %, u 5 heterozygotních extenzivních metabolizérů o 27 % a u 7 pomalých metabolizátorů o 40 %. Plazmatické koncentrace omeprazolu a jeho sulfonového metabolitu byly ve srovnání s kontrolami sníženy přibližně o 30%. Tyto údaje naznačují možnost, že G. biloba snižuje i sérové koncentrace antiepileptik, které jsou také substráty pro CYP2C19, jako je např. fenytoin, fenobarbital, diazepam, valproát.15 Méně časté přípravky ze semen G. biloba mohou obsahovat různé množství 4'-O-methylpyridoxinu (ginkgotoxinu), což je známý neurotoxin, který může působit proti účinkům antikonvulzivní terapie a vést k jejímu selhání. Ginkgotoxin nepřímo inhibuje tvorbu GABA prostřednictvím kompetitivního antagonismu pyridoxil fosfátu, koenzymu glutamát dekarboxylázy, enzymu syntetizujícího GABA z glutamátu. Jedno semeno obsahuje přibližně 80 μg ginkgotoxinu. V případech, kdy byly hlášeny záchvaty v souvislosti s G. biloba, byly naměřeny hladiny ginkgotoxinu v séru v rozmezí 90-484 ng/ml.16 V literatuře je také popsaný případ úmrtí na epileptický záchvat u muže léčeného valproátem a fenytoinem, který bez vědomí svého lékaře dlouhodobě užíval ve velkém doplňky stravy s G. biloba.17
Užívání G. biloba může také teoreticky interferovat s léčbou cukrovky, protože může zvýšit metabolickou clearance inzulínu a perorálních hypoglykemik.18 V klinické farmakokinetické studii extrakt G. biloba také mírně snižoval hladinu atorvastatinu, ale neměl významný vliv na jeho farmakologický účinek.19
Závěrem lze konstatovat, že interakce G. biloba s některými léky je vhodné posuzovat individuálně, a to zejména z pohledu hodnocení rizik a přínosů a se zvýšenou pozorností u některých skupin pacientů.

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

 1. Liu L., Wang Y., Zhang J., Wang S., Advances in the chemical constituents and chemical analysis of Ginkgo biloba leaf, extract, and phytopharmaceuticals. J Pharm Biomed Anal. 193, 2021:113704.
 2. Nguyen T., Alzahrani T., Ginkgo Biloba. 2020 Jul 8. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–.
 3. Kellermann A.J., Kloft C., Is there a risk of bleeding associated with standardized Ginkgo biloba extract therapy? A systematic review and meta-analysis. Pharmacotherapy. 31(5), 2011:490-502.
 4. Bone K.M., Potential interaction of Ginkgo biloba leaf with antiplatelet or anticoagulant drugs: what is the evidence? Mol Nutr Food Res. 52(7), 2008:764-71.
 5. Chan A.L., Leung H.W., Wu J.W., Chien T.W., Risk of hemorrhage associated with co-prescriptions for Ginkgo biloba and antiplatelet or anticoagulant drugs. J Altern Complement Med. 17(6), 2011:513-7.
 6. Kim BH, Kim KP, Lim KS, Kim JR, Yoon SH, Cho JY, Lee YO, Lee KH, Jang IJ, Shin SG, Yu KS. Influence of Ginkgo biloba extract on the pharmacodynamic effects and pharmacokinetic properties of ticlopidine: an open-label, randomized, two-period, two-treatment, two-sequence, single-dose crossover study in healthy Korean male volunteers. Clin Ther. 32(2), 2010:380-90.
 7. Bent S., Goldberg H., Padula A., Avins A.L., Spontaneous bleeding associated with ginkgo biloba: a case report and systematic review of the literature: a case report and systematic review of the literature. J Gen Intern Med. 20(7), 2005:657-61.
 8. Pedroso J.L., Henriques Aquino C.C., Escórcio Bezerra M.L., Baiense R.F., Suarez M.M., Dutra L.A., Braga-Neto P., Povoas Barsottini O.G., Ginkgo biloba and cerebral bleeding: a case report and critical review. Neurologist. 17(2), 2011:89-90.
 9. Vale S. Subarachnoid haemorrhage associated with Ginkgo biloba. Lancet. 352(9121), 1998:36.
 10. Fessenden J.M., Wittenborn W., Clarke L., Gingko biloba: a case report of herbal medicine and bleeding postoperatively from a laparoscopic cholecystectomy. Am Surg. 67(1), 2001:33-5.
 11. Bebbington A., Kulkarni R., Roberts P., Ginkgo biloba: persistent bleeding after total hip arthroplasty caused by herbal self-medication. J Arthroplasty. 20(1), 2005:125-6.
 12. Ang-Lee M.K., Moss J., Yuan C.S., Herbal medicines and perioperative care. JAMA. 286(2), 2001:208-16.
 13. Shaw D., Leon C., Kolev S., Murray V., Traditional remedies and food supplements. A 5-year toxicological study (1991-1995). Drug Saf. 17(5), 1997:342-56.
 14. Izzo A.A., Ernst E., Interactions between herbal medicines and prescribed drugs: an updated systematic review. Drugs. 69(13), 2009:1777-98.
 15. Landmark C.J., Patsalos P.N., Interactions between antiepileptic drugs and herbal medicines, Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas 7(), 2008:109-118.
 16. Samuels N., Finkelstein Y., Singer S.R., Oberbaum M., Herbal medicine and epilepsy: proconvulsive effects and interactions with antiepileptic drugs. Epilepsia. 49(3), 2008:373-80.
 17. Kupiec T., Raj V., Fatal seizures due to potential herb-drug interactions with Ginkgo biloba. J Anal Toxicol. 29(7), 2005:755-8.
 18. Pérez C.M., Can ginkgo biloba combat diseases? P R Health Sci J. 28(1), 2009:66-74.
 19. Guo C.X., Pei Q., Yin J.Y., Peng X.D., Zhou B.T., Zhao Y.C., Wu L.X., Meng X.G., Wang G., Li Q., Ouyang D.S., Liu Z.Q., Zhang W., Zhou H.H., Effects of Ginkgo biloba extracts on pharmacokinetics and efficacy of atorvastatin based on plasma indices. Xenobiotica. 42(8), 2012:784-90.

Jdi zpět