Herb-Drug interakce - Echinacea

Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia a Echinacea pallida z čeledi Asteraceae, obsahují v různých částech širokou škálu farmakologicky zajímavých látek se širokým spektrem účinků, a proto patří celosvětově mezi velmi rozšířené léčivé rostliny užívané především při prevenci a léčbě infekčních respiračních onemocnění. Proto se nabízí otázka bezpečnosti z hlediska možných lékových interakcí.
V oblasti farmakodynamických interakcí byl v preklinickém experimentu s myším modelem testován vliv současného užívání melatoninu a echinacey na granulocyty a jejich prekurzory – myeloidní buňky. Myši dostávaly tyto látky v potravě po dobu 7 nebo 14 dnů a poté byly v jejich slezině a kostní dřeni hodnoceny zralé diferencované granulocyty a myeloidní progenitorové buňky. Společné podávání echinacey a melatoninu vedlo k významnému zvýšení počtu myeloidních progenitorových buněk jak ve slezině, tak v kostní dřeni a zároveň ke snížení zralých funkčním granulocytů v obou orgánech, což ukazuje buď na zvýšenou proliferaci prekurzorů nebo antiapoptózu mezi progenitory anebo inhibici zrání prekurzorů. Individuální podávání k těmto změnám nevedlo.1 Při otevřené, randomizované, zkřížené klinické studii s 12 zdravými muži se známým genotypem CYP2C9 a VKORC1, kteří buď dostali jednu perorální dávku warfarinu přímo nebo ji dostali po dvou týdnech podávání echinacey (1275 mg, 4krát denně) bylo zjištěno, že zdánlivá clearance (S)-warfarinu byla při souběžné léčbě echinaceou významně vyšší, ale nevedlo to ke klinicky významné změně INR (International Normalised Ratio) ani k významnému účinku na agregaci krevních destiček. Nebyl tedy nalezen žádný důkaz o zjevném účinku interakce CYP2C9.2
Převážná většina hlášených interakcí je farmakokinetické povahy, vedoucí ke změnám v biotransformaci ovlivněného léčiva prostřednictvím inhibice nebo indukce enzymů metabolizujících léčivo. Řada in vitro a in vivo studií naznačuje potenciální interakce mezi různými necharakterizovanými extrakty echinacey a rodinou cytochromů P450 metabolizujících léky (CYP 3A4, 2D6, 1A2 a 2CD), ale jejich výsledky bohužel nejsou prakticky uplatnitelné. V klinické studii týkající se aktivity CYP2D6 nebyla po aplikaci tobolek s 267 mg extraktu standardizovaných na 2,2 mg alkamidu v kapsli 3krát denně detekována významná inhibice.3 V in vitro studii s použitím 3 různých substrátů (7-benzyloxy-trifluorokumarin, 7-benzyloxychinolin, testosteron) byl prokázán pouze slabý inhibiční potenciál E. purpurea k metabolismu zprostředkovanému CYP3A4. Zároveň byl potvrzen předpoklad z předešlých studií, že účinky jsou závislé na použitém substrátu. Hodnoty IC50 pro testosteron byly 5394 μg/ml, hodnoty IC50 fluorescenčních substrátů byly 354 a 452 mg/ml.4 Protože kromě přímé inhibice enzymu může docházet k ovlivnění transkripce enzymu zaměřily se autoři další studie na expresi CYP3A4 v primárních lidských hepatocytech. Komerční lisovaná šťáva z nadzemních částí E. purpurea mírně potlačovala expresi CYP3A4.5 Při 8denním podávání 400 mg přípravku z kořene echinacey zdravým dobrovolníkům byla zjištěna indukce CYP3A4 ve střevních buňkách a zároveň potlačení jaterní exprese CYP3A4. Biologická dostupnost midazolamu (substrátu CYP3A4) se však také zvýšila, takže nedošlo k žádné celkové změně AUC.6 Výsledky in vivo experimentu s potkaním modelem, při kterém autoři zkoumali potenciální vliv standardizovaného extraktu E. purpurea obsahujícího 3,7% polyfenolických sloučenin na úroveň exprese mRNA hlavních enzymů CYP450, naznačily, že ethanolový extrakt z echinacey může účinně inhibovat expresi CYP3A1 a CYP3A2 a může také indukovat CYP1A1, CYP2D1.7 V roce 2012 byl zveřejněn případ 61 letého muže s nemalobuněčnou rakovinou plic, který byl léčen chemoradiací s cisplatinou a etoposidem a zároveň užíval přípravek s echinaceou. Osmý den prvního cyklu léčby u něj byla nalezena výrazná trombocytopenie vyžadující transfuzi trombocytů. Tato trombocytopenie byla dána do souvislosti s užíváním echinacey, protože pacientovi bylo doporučeno přestat užívat echinaceu a při dalším léčebném cyklu už nedošlo k tak výraznému poklesu trombocytů a nebyla nutná jejich transfuze. Ale protože nebyl znám způsob přípravy a složení přípravku, zůstává tato interakce nejednoznačná. Přesto autoři zprávy vybízejí k opatrnosti při užívání echinacey u pacientů léčených etoposidem a dalšími chemoterapeutickými léčivy, která jsou substráty CYP 3A4.8 Při otevřené studii s 15 HIV infikovanými pacienty, kteří užívali současně etravirin a extrakt kořene echinacey bylo zjištěno, že současné podávání bylo bezpečné a dobře tolerované a nebyla nutná úprava dávky etravirinu.9 Stejně tak při studii ovlivnění farmakokinetiky substrátu CYP3A4 docetaxelu u 10 pacientů s rakovinou užívání 20 kapek extraktu echinacey 3krát denně od 7 do 22 dne léčby farmakokinetické hodnoty docetaxelu významně nezměnilo.10
V literatuře je sice k dispozici poměrně značné množství studií ukazujících určitou (v některých případech i statisticky významnou) inhibici aktivity CYP alkamidy a extrakty echinacey. Klinický význam této inhibice ovšem
zůstává nejasný. Dostupné údaje také naznačují, že podmínky extrakce, různé druhy a botanická části echinacey mají různé účinky na enzymový systém CYP 450. Např. hydrofobní složky E. purpurea (např. alkylamidy) inhibují CYP450 více než její hydrofilní složky (např. fenylpropanoidy). Účinky ethanolových extraktů i jiných přípravků z echinacey se tedy mohou lišit v jejich schopnosti ovlivnit CYP 450, a proto mohou být zevšeobecnění týkající se produktů s echinaceou a jejich interakcí s léčivy zavádějící. Obezřetným klinickým přístupem se zdá sledování pacientů užívajících přípravky z echinacey současně se substráty CYP3A4 nebo CYP1A2.11

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

 1. Currier N.L., Sicotte M., Miller S.C., Deleterious effects of Echinacea purpurea and melatonin on myeloid cells in mouse spleen and bone marrow. J Leukoc Biol. 70(2), 2001:274-6.
 2. Abdul M.I., Jiang X., Williams K.M., Day R.O., Roufogalis B.D., Liauw W.S., Xu H., Matthias A., Lehmann R.P., McLachlan A.J., Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions of echinacea and policosanol with warfarin in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol. 69(5), 2010:508-15.
 3. Gurley B.J., Swain A., Hubbard M.A., Williams D.K., Barone G.W., Hartsfield F., Tong Y., Carrier D.J., Cheboyina S., Battu S.K., Clinical assessment of CYP2D6-mediated herb-drug interactions in humans: Effects of milk thistle, black cohosh, goldenseal, kava kava, St. Johnʼs wort, and Echinacea. Mol Nutr Food Res 52, 2008: 755–763
 4. Hansen T.S., Nilsen O.G., In vitro CYP3A4 metabolism: inhibition by Echinacea purpurea and choice of substrate for the evaluation of herbal inhibition. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 103(5), 2008:445-9.
 5. Hellum B.H.,, Hu Z., Nilsen O.G. The induction of CYP1A2, CYP2D6 and CYP3A4 by six trade herbal products in cultured primary human hepatocytes. Basic Clin Pharmacol Toxicol 100, 2007: 23–30.
 6. Gorski J.C., Huang S.M., Pinto A., Hamman M.A., Hilligoss J.K., Zaheer N.A., Desai M., Miller M., Hall S.D., The effect of echinacea (Echinacea purpurea root) on cytochrome P450 activity in vivo. Clin Pharmacol Ther. 75(1), 2004:89-100.
 7. Mrozikiewicz P.M., Bogacz A., Karasiewicz M., Mikolajczak P.L., Ozarowski M., Seremak-Mrozikiewicz A., Czerny B., Bobkiewicz-Kozlowska T., Grzeskowiak E., The effect of standardized Echinacea purpurea extract on rat cytochrome P450 expression level. Phytomedicine. 17(10), 2010:830-3.
 8. Bossaer J.B., Odle B.L., Probable etoposide interaction with Echinacea. J Diet Suppl. 9(2), 2012:90-5.
 9. Moltó J., Valle M., Miranda C., Cedeño S., Negredo E., Clotet B., Herb-drug interaction between Echinacea purpurea and etravirine in HIV-infected patients. Antimicrob Agents Chemother. 56(10), 2012:5328-31.
 10. Goey A.K., Meijerman I., Rosing H., Burgers J.A., Mergui-Roelvink M., Keessen M., Marchetti S., Beijnen J.H., Schellens J.H., The effect of Echinacea purpurea on the pharmacokinetics of docetaxel. Br J Clin Pharmacol. 76(3), 2013:467-74.
 11. Freeman C., Spelman K., A critical evaluation of drug interactions with Echinacea spp. Mol Nutr Food Res. 52(7), 2008:789-98.

Jdi zpět