Fakta o suplementaci BCAA ve sportovní výživě

Zkratkou BCAA se označují tři esenciální aminokyseliny - leucin, izoleucin a valin. Vznikla z anglického názvu Branched Chain Amino Acids, tedy aminokyseliny s rozvětveným řetězcem. Mezi potraviny bohaté na větvené aminokyseliny patří maso, vejce a mléko, nižší množství obsahují ořechy a luštěniny. Od ostatních aminokyselin se BCAA liší tím, že počáteční krok jejich katabolismu neprobíhá kvůli nízké jaterní aktivitě aminotransferázy pro BCAA v játrech, proto se po příjmu bílkovin rychle zvyšuje množství BCAA v systémovém oběhu a jsou snadno dostupné pro extrahepatální tkáně, a to především pro svaly a mozek. BCAA slouží nejen jako substráty pro syntézu proteinů, ale také mají stimulační účinek na syntézu proteinů a inhibiční účinek na proteolýzu. Tento účinek je zprostředkován především leucinem, ale také metabolity BCAA. Bylo prokázáno, že BCAA upregulují transportéry glukózy a aktivují sekreci inzulínu. I když několik vědců tvrdí, že nadměrný příjem aminokyselin by mohl vést k inhibici inzulínové signalizace. V této otázce jsou potřeba nové výzkumy. Rychlost degradace BCAA v kosterním svalu silně reaguje na jejich dostupnost. Důsledky tohoto jevu spočívají v tom, že primárními účinky konzumace stravy obohacené o BCAA jsou aktivovaný katabolismus BCAA a zvýšené hadiny rozvětvených ketokyselin, alaninu a glutaminu, v periferním oběhu. Proto je řada účinků suplementace BCAA zprostředkována alaninem a glutaminem. Alanin je hlavní glukoneogenní aminokyselina a dostupnost glutaminu je nezbytná pro imunitní systém, produkci glutationu udržování acidobazické rovnováhy ledvinami a expresi proteinů tepelného šoku. Do mozku jsou BCAA transportovány prostřednictvím stejného nosiče, který transportuje aromatické aminokyseliny (fenylalanin, tyrosin, tryptofan). Vzájemná kompetice mezi BCAA a aromatickými aminokyselinami může ovlivnit syntézu některých neurotransmiterů - dopaminu, norepinefrinu, serotoninu. Předpokládá se proto, že suplementace BCAA tlumí produkci serotoninu, který je zodpovědný za únavu během cvičení.

Fyzické cvičení je spojeno se zvýšenou oxidací BCAA a uvolňováním glutaminu ze svalů. Důkazy naznačují, že aktivace dehydrogenázy rozvětvených ketokyselin probíhá defosforylací zprostředkovanou poklesem hladiny ATP ve svalech během cvičení. Zdá se, že trénink zvyšuje expresi mRNA tohoto enzymu. Někteří autoři uvádí, že plazmatické hladiny BCAA během cvičení a po něm zůstávají nezměněny, jiní, že sníženy a jiní, že zvýšeny. Příčinou nekonzistentních výsledků by mohla být nestejná cvičební zátěž a nestejná délka cvičení. BCAA jsou uznávány jako doplňky pro sportovce s řadou výhod, zejména pokud jde o syntézu svalových bílkovin, zotavení po únavě a cvičením způsobené poškození svalů. Ovšem existuje i řada zpráv, které neukazují žádné výhody suplementace BCAA.1 Např. autoři meta-analýzy randomizovaných klinických studií týkajících se účinků BCAA na zotavení poškozených svalů vyvolané cvičením, jejíž inkluzní kritéria splňovalo 8 studií, zjistili, že BCAA ve srovnání s placebem snížily kreatinkinázu ve dvou časových sledováních (< 24 a 24 hod). Naproti tomu účinky na bolest svalů nebo hodnotu laktádehydrogenázy v žádné ze sledovaných dob nebyly významné.2 V randomizované dvojitě zaslepené vyvážené zkřížené studii 18 rekreačně sportujících mužů ve věku 19 – 29 let podstoupilo cyklistickou časovku na elektromagnetickém cyklometru, přičemž se snažili dokončit ji v co nejkratším čase a zároveň dostali buď BCAA nebo placebo. Suplementace BCAA snížila dobu nutnou k dokončení a hodnocení vnímané námahy, zatímco současně došlo k zvýšení srdeční frekvence. Nebyly zaznamenány žádné rozdíly mezi skupinami v neuromuskulárních parametrech, ale byly zaznamenány významné poklesy v maximální dobrovolné kontrakci, úrovni dobrovolné aktivace svalů.3 Při randomizované placebem kontrolované studii s 28 atlety, kterým byl podáván suplement s 28 g BCAA při 100 km ultra-maratonu byly sledovány parametry renálního a svalového poškození. Rozdíly v hodnocených parametrech byly závislé na trénovanosti účastníků studie, ale nebyl pozorován vliv BCAA na subjektivní pocit svalové únavy a biochemické parametry renálního a svalového poškození.4 Při sledování účinku suplementace BCAA na imunitní odpověď triatlonistů a běžců na dlouhé vzdálenosti, suplementace BCAA obnovovala schopnost mononukleárních buněk periferní krve proliferovat v reakci na mitogeny po závodu, stejně jako koncentrace glutaminu v plazmě. BCAA také modifikovaly strukturu produkce cytokinů, což vedlo k odklonu imunitní odpovědi směrem k imunitní odpovědi typu Th1.5 Pozornost je třeba věnovat nalezení zvýšené hladiny amoniaku v krvi po podání BCAA během cvičení, což naznačuje, že by BCAA mohly mít negativní vliv na výkon svalů prostřednictvím amoniaku. K posouzení skutečné účinnosti suplementace BCAA na svalový výkon a únavu jsou ještě zapotřebí další studie.6

Dle některých studií BCAA zvyšují výkonnost a imunitní funkce sportovce, ovlivňují psychiku. Také podporují regeneraci, snižují únavu a bolestivost svalů po fyzickém výkonu. Některé studie tyto skutečnosti popírají. Pro zcela jednoznačné důkazy vhodnosti suplementace BCAA u sportovců jsou zapotřebí ještě další studie.

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

  1. Holeček M., Branched-chain amino acids in health and disease: metabolism, alterations in blood plasma, and as supplements. Nutr Metab (Lond). 15, 2018:33.
  2. Rahimi M.H., Shab-Bidar S., Mollahosseini M., Djafarian K., Branched-chain amino acid supplementation and exercise-induced muscle damage in exercise recovery: A meta-analysis of randomized clinical trials. Nutrition. 42, 2017:30-36.
  3. Manaf F.A., Peiffer J.J., Maker G.L., Fairchild T.J., Branched-chain amino acid supplementation improves cycling performance in untrained cyclists. J Sci Med Sport. 2020:S1440-2440(20)30805-7.
  4. Knechtle B., Mrazek C., Wirth A., Knechtle P., R üst C .A., Senn O., Rosemann T., Imoberdorf R., Ballmer P. Branched-chain amino acid supplementation during a 100-km ultra-marathon--a randomized controlled trial. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 58(1), 2012:36-44.
  5. Bassit R.A., Sawada L.A., Bacurau R.F., Navarro F., Martins E. Jr., Santos R.V., Caperuto E.C., Rogeri P., Costa Rosa L.F. Branched-chain amino acid supplementation and the immune response of long-distance athletes. Nutrition. 2002 May;18(5):376-9.
  6. Holeček M., Branched-chain amino acids in health and disease: metabolism, alterations in blood plasma, and
    as supplements. Nutr Metab (Lond). 15, 2018:33.

Jdi zpět