Cyklická mastalgie a rostlinné přípravky

Cyklická mastalgie (mastodynie, CM) je spojená s menstruačním cyklem jako součást premenstruačního syndromu, obvykle nastupuje v luteální fázi a odeznívá s příchodem menstruace. Většinou bývá oboustranná a postihuje horní vnější kvadrant prsu, ovšem může být i jednostranná a centrální. Projevuje se nejen bolestí prsů, ale také jejich zvýšenou citlivostí na dotek a nepříjemným pnutím. CM bývá také spojena s fibrocystickou mastopatií, kdy jsou v prsu tužší fibrotická ložiska s cystami, která jsou hmatatelná jako uzlíky.1 Při určování etiologie CM se intuitivně uvažovalo o hormonálních změnách, nicméně výsledky studií nejsou úplně konzistentní. Na této nekonzistentnosti se nejspíš podílí různý způsob výběru účastnic studií, cirkadiánní a cyklické změny v hladinách hormonů. Jednou z často detekovaných hormonálních abnormalit je zvýšená sekrece prolaktinu a gonadotropinů. Další studie vyvrátily teorii o spojení CM se zadržováním tělesné vody, stejně tak byla výzkumem vyvrácena teorie o spojení s psychoneurózou.2, 3, 4
Po celá desetiletí je ženám s CM doporučováno, aby se vyhýbaly kofeinu a jiným zdrojům methylxantinů (kávě, čaji, čokoládě, …), přestože je to v rozporu s vědeckými důkazy. Doporučení vzniklo na základě studie z roku 1979. Minton a spol. tehdy v biopsiích prsů od žen s CM nalezli větší množství cyklických nukleotidů jako je c-AMP a c-GMP. Přítomnost těchto nukleotidů vede ke stimulaci proteinových kináz a teoreticky tedy ke zvýšení produkce fibrózní tkáně a cystické tekutiny. Následné zjištění o vyšším příjmu kofeinu ženami s vyššími hladinami c-AMP a c-GMP vedlo Mintonovu skupinu k vytvoření hypotézy, že snížení spotřeby kofeinu zmírní bolestivost prsou. V jejich následném nekontrolovaném výzkumu 75 % účastnic uvedlo, že po zastavení příjmu kofeinu došlo ke snížení bolestivosti prsů. Následné randomizované, kontrolované klinické studie provedené dalšími autory ovšem nebyly schopny replikovat Mintonovy výsledky. 2, 5 V randomizované, kontrolované, dvojitě zaslepené studii se 188 ženami bylo prokázáno snížení nodularity prsu při denním příjmu tekuté formulace obsahující 1 g kyseliny linolenové, 750 μg jódu a 70 μg selenu po dobu 3 cyklů u žen s fibrocystickou mastopatií. U žen, které užívaly volně prodejné léky proti bolesti, bylo pozorováno snížení jejich užívání.6 V randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studii se 111 ženami bylo zaznamenáno statisticky významné snížení bolestivosti prsů po 3 měsících užívání 3 a 6 mg jódu oproti placebu a dávce 1,5 mg. Všechny dávky byly spojeny s přijatelným bezpečnostním profilem.7 Autoři systematické analýzy provedené za účelem posouzení účinku vitaminu E na závažnost a trvání CM ve srovnání s vitaminem B6, rybím olejem, rostlinnými léčivy a placebem, došli k závěru, že rostlinná léčiva jsou sice účinnější než vitamin E, ale oproti placebu vitamin E významně snižuje závažnost a trvání CM, proto může být užíván jako bezpečná léčba při CM.8 V randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studii s 88 ženami bylo prokázáno, že vitamin E (400 IU/den) je účinnější na snížení CM v kombinaci s omega-3,6 a 9 mastnými kyselinami (1200 mg/den).9 V odborné literatuře lze dohledat značné množství klinických studií s pupalkovým olejem (Oenothera biennis, Onagraceae), jejich výsledky ovšem nejsou konzistentní, v některých jejich účinnost ve srovnání s placebem nebyla významná. Každopádně z provedeným studií vyplývá, že účinnost pupalkového oleje lze případně očekávat až při dlouhodobém užívání (alespoň 6 měsíců).10, 11 Jiná studie ukázala na vyšší účinnost konzumace 30 g mletého lněného semínka oproti podávání vitaminu E (400 IU/den ).12 Denní konzumace 30 g mletého lněného semínka byla také účinnější ve srovnání se suplementací omega-3-mastných kyselin (180 mg kyseliny eikosapentaenové a 120 mg kyseliny dokosahexenové).13 V randomizované, kontrolované studii se 159 ženami, která srovnávala krátkodobé podávání 25 g mletého lněného semínka s podáváním 3,2-4,6 mg drmku obecného (Vitex agnus-castus, Lamiaceae), bylo prokázáno významné zlepšení bolestivosti prsou v obou intervenčních skupinách.14 Autoři nedávné meta-analýzy 25 klinických studií došli k závěru, že drmek je efektivní a bezpečnou možností pro léčbu CM. V analyzovaných studiích bylo typickou dávkou 20-40 mg drmku/den po dobu 3 měsíců.15 Bezpečnost drmku potvrdila i další review studie zaměřená na jeho nežádoucí účinky - ty byly pouze mírné a reverzibilní, nejčastěji se jednalo o nauzeu, bolesti hlavy, GIT poruchy, menstruační poruchy, akné, svědění a erytematózní vyrážky.16
Bezpečnou, dobře tolerovanou a účinnou léčbou pro ženy se středně těžkou CM představuje také heřmánek pravý (Matricaria chamomilla, Asteraceae). Jeho účinnost byla potvrzena v randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studii s 60 pacientkami, které 2 po sobě jdoucí měsíce užívaly 3x denně 5 kapek extraktu heřmánku nebo placebo.17 Lokální účinek na CM byl prokázán u oleje ze semen černuchy seté (Nigella sativa, Ranunculalceae). Účastnice randomizované, kontrolované, trojitě zaslepené klinické studie si po 2 měsíce 2x denně aplikovali na bolavé místo buď 600 mg standardizovaného oleje černuchy nebo 20 mg diklofenaku nebo placebo. Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Klinická účinnost černuchy byla srovnatelná s diklofenakem a oproti placebu významná.18
Pro ženy s CM v období časné postmenopauzy by mohl být vhodný extrakt ploštičníku hroznatého (Cimicifuga foetida syn. Actaea racemosa, Ranunculaceae). V prospektivní, randomizované, kontrolované klinické studii 96 žen v časné postmenopauze užívalo po dobu 6 měsíců buď 1mg/den estradiol valerátu + 4 mg/den medroxyprogesteron acetátu nebo 1mg/den estradiol valerátu + 100 mg/den mikronizovaného progesteronu nebo 33,3 mg extraktu ploštičníku. Nižší výskyt a kratší trvání bolesti prsů byl ve skupině užívající ploštičník.19

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

 1. Groen J.W., Grosfeld S., Bramer W.M., Ernst M.F., Mullender M.M., Cyclic and non-cyclic breast-pain: A
  systematic review on pain reduction, side effects, and quality of life for various treatments. Eur J Obstet Gynecol
  Reprod Biol. 219, 2017: 74-93
 2. Kataria K., Dhar A., Srivastava A., Kumar S., Goyal A., A systematic review of current understanding and
  management of mastalgia, Indian J Surg. 76(3), 2014: 217-222.
 3. Smith R.L., Pruthi S., Fitzpatrick L.A., Evaluation and management of breast pain. Mayo Clin Proc. 79, 2004: 353-
  372.
 4. Ecochard R., marret H., Rabilloud M., Boehringer H., Mathieu C., Guerin J.F., Gonadotropin level abnormalities
  in woman with cyclic mastalgia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 94(1), 2001: 92-96.
 5. Chase C., Wells J., Eley S., Caffeine and breast pain: revisiting the connection. Nurs Womens Health 15(4), 2011:
  286-294.
 6. Mansel R.E., Das T., Baggs G.E., Noss M.J., Jennings W.P., Cohen J., Portman D., Cohen M., Voss A.C., A
  randomized controlled multicenter trial of an Investigational Liquid Nutritional Formula in Women with cyclic
  breast pain associated with fibrocystic breast changes. J Womens Health (Larchmt.) 27(3), 2018: 333-340.
 7. Kessler J.H., The effect of supraphysiologic levels of iodine on patients with cyclic mastalgia. Breast J. 10(4),
  2004: 328-336.
 8. Hajizadeh K., Charandabi A.S.M., Hasanzade R., Mirghafourvand M., Effect of vitamin E on severity and duration
  of cyclic mastalgia: A systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med. 44, 2019: 1-8.
 9. Delfan B., Zarei F., Iravani S., Ebrahimzadeh F., Adineh A., Sepahvand R., Asadbaigi M., Vitamin E and omega-3,
  6 and 9 combinations versus vitamin E in the treatment of mastodynia. Jundishapur J Nat Pharm Prod. 10(2):
  e18659.
 10. Bundred N.J. Breast pain. BMJ Clin Evid. 2007: 0812.
 11. Mahboubi M., Evening primrose (Oenothera biennis) oil in management of female ailments. J Menopausal
  Med 25(2), 2019: 74-82.
 12. Jaafarnejad F., Adibmoghaddam E., Emani S.A., Saki A., Compare the effect of flaxseed, evening primrose oil
  and vitamin E on duration of periodic breast pain. J Educ Health Promot. 6, 2017: 85.
 13. Vaziri F., Lari M.Z., Dehaghani S., Salehi M., Sadeghpour H., Akbarzadeh M., Zare N., Comparing the effects of
  dietary flaxseed and omega-3-fatty acids supplement on cylical mastalgia in Iranian womwn: a randomized
  Clinical trial. Int J Family Med. 2014: 174532.
 14. Mirghafourvand M., Charandabi M.A., Ahmadpour P., javadzadeh Y., Effects of Vitex agnus and Flaxseed on
  cyclic mastalgia: A randomized controlled trial. Complement Ther Med. 24, 2016: 90-95.
 15. Ooi S.L., Watts S., McClean R., Pak S.C., Vitex agnus-castus for the treatment of cyclic mastalgia: A systematic
  Review and Meta-Analysis. J Womens Health (Larchmt). 29(2), 2020: 262-278.
 16. Daniele C., Thompson Coon J., Pittler M.H., Ernst E., Vitex agnus castus: a systematic review of adverse events.
  Drug saf. 28(4), 2005: 319-332.
 17. Saghafi N., Rhkhshandeh H., Pourmoghadam N., Pourali L., Ghazanfarpour M., Behrooznia A., Vafisani F.,
  Effectiveness of Matricaria chamomilla (chamomile) extract on pain control of cyclic mastalgia: a double-blind
  randomised controlled trial. J Obstet Gynaecol. 38(1), 2018: 81-84.
 18. Hseini H.F., Kianbakht S., Mirshamsi M.H., Zarch A.B., Effectiveness of Topical Nigella sativa Seed Oil in the
  Treatment of Cyclic Mastalgia: A Randomized, Triple-Blind, Active, and Placebo-Controlled Clinical
  Trial. Planta Med. 82(4), 2016: 285-288.
 19. Wang Y.P., Ma D., Cheng X.T., Zhang S.J., Xue W., Deng Y., Wang Y.F., Sun A.J., Comparison Of Cimicifuga
  foetida extract and different hormone therapies regarding in causing breast pain in early postmenopausal
  women. Gynecol Endocrinol. 35(2), 2019: 160-164.

Jdi zpět