Bezpečnost reziduálního obsahu ethanolu v lécích a potravinách během těhotenství a kojení

Ethanol je hojně používané rozpouštědlo a konzervační prostředek ve farmaceutických přípravcích, v některých případech je v podstatě nezastupitelný. Velké využití má i v potravinářství, a to nejen jako primární složka alkoholických nápojů, ale i jako antimikrobiální činidlo, extrakční rozpouštědlo, ochucovací složka a nosičové rozpouštědlo, pomáhá rovnoměrnému zbarvení potravin, stejně jako zvýšení chuti výtažků. Stopová množství alkoholu se nachází i v potravinách, které nemají na obalu vyznačeno, že obsahují ethanol, jedná se o fermentované potraviny (např. jogurty, kefíry, chleba a další pekařské výrobky) i „nefermentované“ potraviny (např. ovocné džusy).

Pro období těhotenství není stanovena bezpečná dávka ethanolu, a proto je zdravotnickými odborníky těhotným ženám doporučováno během těhotenství pro jistotu zcela abstinovat.2, 3, 4, 5 Ethanol konzumovaný ve větším množství má jednoznačně prokázaný široký rozsah škodlivých účinků na nenarozené děti, které mohou vést až k fetálnímu alkoholovému syndromu (FAS). Ale pro malá množství je nutné uvážit další skutečnosti, např. prostřednictvím anaerobní fermentace je malé množství ethanolu produkováno naší střevní mikroflórou. Ethanol je fyziologicky přítomen v krvi v koncentraci 0,03-0,1 ‰.6, 7, 8 Podle amerického Úřadu pro potraviny a kontrolu léčiv (FDA) je ethanol povolená přímá přísada do potravin.9 Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES patří ethanol mezi extrakční rozpouštědla, která lze v souladu se správnou výrobní praxí použít při zpracování surovin, potravin, součástí potravin nebo složek potravin.10 Dále je ethanol zařazen do seznamu, který zmiňuje nařízení 2232/96/ES, a do něhož jsou zařazeny aromatické látky, které při své úrovni dietárního přívodu nevyvolávají žádné obavy z hlediska bezpečnosti.11 Lékařská literatura doposud neprokázala škodlivost nepravidelné konzumace malého množství ethanolu,12 naopak několik populačních studií ukazuje na bezpečnost malých dávek. Např. v prospektivní kohortě 1667 těhotných žen, které udávaly nízkou nebo velmi nízkou spotřebu ethanolu a 1840 abstinujících žen byly hodnoceny porodnické a fetální výsledky. Ve skupině, která během prvních 4,4 týdnů těhotenství konzumovala 0,01-6,0 nápojů týdně, bylo 4krát častější kouření. V obou skupinách se narodilo 2,4 % dětí s malformacemi.13 V další studii byly využity informace z národní prospektivní longitudinální kohortové studie ve Velké Británii (UK Millennium Cohort study), která sledovala děti narozené v letech 2000-2001, pro vyhodnocení rizika vzniku poruch chování a kognitivního deficitu u tříletých dětí, jejichž matky během těhotenství trochu pily alkohol. Z výsledků této studie vyplynulo, že děti narozené matkám, které pily 1-2 nápoje týdně nebo pouze příležitostně, neměly zvýšené riziko klinicky relevantní poruchy chování nebo kognitivního deficitu ve srovnání s abstinujícími matkami.14 V dřívějších dobách se dokonce ethanol používal jako lék proti předčasným kontrakcím dělohy. V jedné retrospektivní studii porovnávali autoři účinky od narození do 14 let u 136 dětí, matek léčených průměrně 38 g ethanolu denně po dobu 2-34 dnů, se 103 dětmi, srovnatelných pacientek neléčených ethanolem. Fetální růst, výskyt anomálií a míra úmrtí plodů a novorozenců byly v obou skupinách podobné. Nebyl ani žádný rozdíl v postnatálním růstu a vývoji.15 Autoři studie, která využila údaje z populační kohortní studie těhotných žen (n = 1061), z toho 172 (16 %) žen mělo potrat, došli k závěru, že výrazný vzrůst rizika potratu byl pouze ve skupině žen, které konzumovaly čtyři a více nápojů týdně a nejčastěji se potrat v této souvislosti vyskytoval do 10 týdne těhotenství.16

V mateřském mléku je koncentrace ethanolu podobná jeho koncentraci v krvi matky, jeho množství je stejné v předním i zadním mléku, a v obou typech se objevuje stejně rychle. Vlivem velkého naředění tělem dítěte, je výsledná hladina ethanolu v krvi kojeného dítěte velmi nízká i v případech extrémní konzumace ethanolu jeho matkou. 17, 18 V klinické studii byla prokázána snížená systémová dostupnost ethanolu během laktace, jako důsledek fyziologicky upraveného trávícího systému kojících žen.19 Podle některých autorů je množství alkoholu, které se dostane ke kojenému dítěti skrze mateřské mléko, přibližně 5-6 % váhově upravené mateřské dávky. Příjem ethanolu inhibuje mléčný ejekční reflex, čímž dočasně snižuje množství mléka, 20 ale podle jedné klinické studie ženy při dávce 0,3 g ethanolu/kg po 2 hodinách od konzumace sice produkovaly méně mléka, avšak jeho energetický obsah byl stejný. 21 
Pro lepší představu o množství ethanolu přijatého do těla např. v bylinném sirupu, lze provést teoretický výpočet (nezahrnující fyziologické změny způsobené těhotenstvím a kojením), pomocí tohoto vzorce: požitý ethanol v g/tělesná hmotnost ženy x 0,55 = ‰ alkoholu v krvi.22  Pokud by jedna doporučená dávka byla 20 ml a sirup by obsahoval 5 % obj. ethanolu (uvažujeme o množství, které je spíše větší, než bývá reálný obsah v prodávaných  sirupech a měl by v tomto případě stejný obsah ethanolu jako vícestupňová piva), potom by v jedné dávce bylo cca 0,78 g ethanolu. Toto množství by u 70 kg ženy způsobilo 0,02 ‰ v krvi.

Mgr. Věra Klimešová
odborník spol. Fytopharma

reference

 1. PubChem – databáze chemických molekul spravovaná Národním centrem pro biotechnologické informace (National Center for Biotechnology Information, NCBI), součástí Národní lékařské knihovny (National Library of Medicine), která spadá pod Národní ústavy zdraví (National Institutes of Health, NIH) USA. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/702#section=Top [přístup 9.3.2018]

 2. Flak A.L., Su S., Bertrand J., Denny CH., Kesmodel U.S., Cogswell M.E. The association of mild, moderate, and binge prenatal alcohol exposure and child neuropsychological outcomes: a meta-analysis. Alcohol Clin Exp Res. 38(1), 2014:214-26.

 3. Štundlová D.: Stravování v těhotenství, Ministerstvo zdravotnictví ČR, SZU Praha 2006 http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/Stravovani_v_tehotenstvi.pdf [přístup 23.3.2018]

 4. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists of United Kingdom, Alcohol and pregnancy, publikováno v únoru 2015, revidováno v lednu 2018 https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/patients/patient-information-leaflets/pregnancy/pi-alcohol-and-pregnancy.pdf [přístup 23.3.2018]

 5. Centers for Disease Control and Prevention, U.S., Advisory on Alcohol Use in Pregnancy, A 2005 Message to Women from the U.S. Surgeon General Carmona R.H. https://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/documents/sg-advisory.pdf [přístup 23.3.2018]

 6. Hynie S.: Farmakologie v kostce, Triton 2001

 7. Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/32/ES ze dne 23.4.2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin, Úř. věst. L 141, 6.6.2009, p.3, http://data.europa.eu/eli/dir/2009/32/2010-09-16 [přístup 19.3.2018]

 8. Prováděcí nařízení komise (EU) č.872/2012 ze dne 1.10.2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES, Úř.věst.L 267,2.10.2012, s.1, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32012R0872 [přístup 19.3.2018]

 9. FDA, Title 21, Food and Drugs Chapter I, Food and Drug Administration Department of Health and Human Services, Subchapter B – Food for Human Consumption, Part 184 – Direct Food Substances Afirmed as Generally Recognized as Safe, Sec.184.1293 Ethyl alcohol. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=184.1293 [přístup 23.3.2018]

 10. Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/32/ES ze dne 23.4.2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin, Úř. věst. L 141, 6.6.2009, p.3, http://data.europa.eu/eli/dir/2009/32/2010-09-16 [přístup 19.3.2018]

 11. Prováděcí nařízení komise (EU) č.872/2012 ze dne 1.10.2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES, Úř.věst.L 267,2.10.2012, s.1, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32012R0872 [přístup 19.3.2018]

 12. Wiersma T., Flikweert S., Zeeman K., Schagen van Leeuwen J.H. Use of alcohol during conception, pregnancy and lactation Ned Tijdschr Geneeskd. 149(33), 2005:1830-2.

 13. Kelly Y., Sacker A., Gray R., Kelly J., Wolke D., Quigley M.A. Light drinking in pregnancy, a risk for behavioural problems and cognitive deficits at 3 years of age? Int J Epidemiol. 38(1), 2009:129-40.

 14. Han J.Y., Choi J.S., Ahn H.K., Kim M.H., Chung J.H., Ryu H.M., Kim M.Y., Yang J.H., Nava-Ocampo A.A. Foetal and neonatal outcomes in women reporting ingestion of low or very low alcohol intake during pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Nov;25(11):2186-9.

 15. Halmesmäki E., Ylikorkala O. A retrospective study on the safety of prenatal ethanol treatment. Obstet Gynecol. 72(4), 1988: 545-9.

 16. Avalos L.A., Roberts S.C., Kaskutas L.A., Block G., Li D.K. Volume and type of alcohol during early pregnancy and the risk of miscarriage. Subst Use Misuse. 49(11), 2014:1437-45.

 17. da-Silva V.A., Malheiros L.R., Moraes-Santos A.R., Barzano M.A., McLean A.E. Ethanol pharmacokinetics in lactating women. Braz J Med Biol Res. 26(10); 1993:1097-103.

 18. Lawton M.E. Alcohol in breast milk. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 25(1), 1985:71-3.

 19. Pepino M.Y., Steinmeyer A.L., Mennella J.A. Lactational state modifies alcohol pharmacokinetics in women. Alcohol Clin Exp Res. 31(6), 2007:909-18.

 20. Haastrup M.B., Pottegård A., Damkier P. Alcohol and breastfeeding. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 114(2), 2014: 168-73.

 21. Mennella J.A. Short-term effects of maternal alcohol consumption on lactational performance. Alcohol Clin Exp Res. 22(7), 1998:1389-92.

 22. Hynie S.: Farmakologie v kostce, Triton 2001

Jdi zpět