Antivirový účinek bezinek, jeřabin a rybízu

Plody černého bezu (Sambucus nigra, čeleď Adoxaceae), černého jeřábu neboli temnoplodce (Aronia melanocarpa, čeleď Rosaceae) a černého rybízu (Ribes nigrum, čeleď Grossulariaceae) jsou bohatým zdrojem různých polyfenolů s klinicky prokázanou biologickou dostupností. Při denním příjmu 160 g bobulí, byl celkový příjem polyfenolů 837 mg/den a v porovnání s kontrolní skupinou byl v plazmě prokázán signifikantní nárůst kvercetinu, kys. p-kumarové, kys. 3-hydroxyfenyloctové, kys. kávové, kys. protokatechové, kys. vanilové, kys. homovanilové stejně jako jejich zvýšená exkrece močí.1 V jiném experimentu s různými ovocnými koncentráty byly koncentráty z bezinek, jeřabin a rybízu kvůli nejsilnějšímu antioxidačnímu účinku vyhodnoceny jako vhodné ingredience pro tzv. „funkční džusy“.

Plody bezu obsahují anthokyany – glykosidy cyanidinu, hlavními jsou cyanidin-3-xyloglukosid, cyanidin-3-glukosid, cyanidin-3-rutinosid (sambubiosid) a glykosidy s cukrem acetylovaným p-kumarovou kyselinou aj., v bezinkách bylo izolováno 12 látek. Další obsahové látky jsou flavonoidy (hlavně rutin), organické kyseliny, pektin, silice, cukry, vitaminy. V semenech je kyanogenní glykosid sambunigrin2 (3 mg HCN/100 g plodů).3 Množství potenciálně škodlivých kyanogenních glykosidů se ovšem snižuje během zpracování. V jednom experimentu bylo prokázáno, že ve šťávě došlo oproti surovině ke snížení o 44 %, v čaji o 80 % a v likéru dokonce o 96 % kyanogenních glykosidů.4 Experimenty s buněčnými kulturami dvou různých kmenů viru chřipky (H5N1 typ viru lidské chřipky A a virus lidské chřipky B) potvrdily  schopnost bezinkového extraktu inhibovat množení virů.5 V jiné preklinické studii byl sice antivirový účinek koncentrované šťávy z bezinek na virus lidské chřipky A v buněčných kulturách slabý, ale orální podávání vysokomolekulární frakce této šťávy infikovaným myším způsobilo potlačení virové replikace v bronchoalveolární tekutině, zvýšení hladiny specifických neutralizujících protilátek v séru a zvýšení sekrečních IgA v bronchoalveolární tekutině a ve výkalech.6 In vitro bylo pomocí přímého vazebného testu prokázáno, že bezinkový extrakt inhibuje virus lidské chřipky A (H1N1) s IC hodnotou 252±34 µg/ml, flavonoidy z extraktu se váží na H1N1 viriony a tím blokují jejich schopnost infikovat hostitelské buňky. Účinky těchto flavonoidů jsou srovnatelné se známými léky proti chřipce jako je oseltamivir a amantadin.7 Bezinkový extrakt vykazuje v raném stadiu infekce také inhibiční účinek na patogenní kuřecí virus infekční bronchitidy (IBV). V závislosti na použité dávce extrakt snížil titry IBV o několik řádů. Elektronová mikroskopie virionů, které byly vystaveny působení bezinkového extraktu, ukázala poškozené obaly a přítomnost membránových vezikul, tedy schopnost extraktu rozsáhle poškodit membránu viru, čímž se virus stal neinfekčním.8 Nezanedbatelný je také význam imunomodulačních polysacharidů, které ovlivňují aktivitu komplementu a jsou schopné stimulovat makrofágy,9 stejně jako antioxidační aktivita anthokyanů, flavonoidů a fenolických kyselin.10,11 Zmírnění symptomů chřipky prokázala pilotní randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie se standardizovaným bezinkovým extraktem ve formě pomalu rozpustných pastilek. Během chřipkové sezóny 64 pacientů s 3 nebo více chřipkovými příznaky po dobu kratší než 24 hodin dostalo 4 dávky bezinkového extraktu (175 mg/dávka) nebo placebo denně po dobu 2 dní. Ve skupině užívající bezinkový extrakt se 9 pacientů do 48 hodin zbavilo všech příznaků, 19 pacientům se ulevilo a zůstal jim pouze jeden nebo dva mírné příznaky, zbývající 4 pacienti také vykazovali zlepšení, i když v menší míře. Oproti tomu ve skupině s placebem se zcela ulevilo pouze 1 pacientovi a pouze 5 jich vykazovalo zlepšení v 1 nebo 2 příznacích.12 V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické zkoušce s 312 leteckými cestujícími ekonomické třídy z Austrálie do zámořských destinací, měla podle výsledků dotazníků skupina užívající standardizovaný bezinkový extrakt oproti placebové skupině významně snížené trvání a závažnost nachlazení.13 Během žádné z výše uvedených klinických studií nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Vzhledem k nedostatku klinických údajů není užívání bezinek doporučováno v období těhotenství a kojení.14, 15

Mezi hlavní anthokyany černých jeřabin patří cyanidin-3-galactosid, cyanidin-3-arabinosid, cyanidin-3-glukosid a cyanidin-3-xylosid,16 dále obsahují flavonoidy – epicatechin, delfinidin, petunidin, pelargonidin, peonidin, malvidin.17 Černé jeřabiny mají in vitro prokázanou účinnost proti různým podtypům chřipkových virů, včetně oseltamivir – rezistentního kmene. Při in vivo pokusu kys. ellagová a myricetin z jeřabin ochránily myši před úhynem na chřipkovou infekci.18 In vitro experiment s LPS stimulovanými lidskými monocyty poukázal na skutečnost, že imunomodulační účinek jeřabin není spojen s obsahem anthokyanů, ale s jinými bioaktivními sloučeninami.19 V současné době neexistují v literatuře žádné údaje o nežádoucích a toxických účincích Aronie melanocarpa.20

Více než 97 % z celkového množství anthokyanů v černém rybízu tvoří delfinidin-3-glukosid, delfinidin-3-rutinosid, cyanidin-3-glukosid a cyanidin-3-rutinosid.21 Černý rybíz má vysoký obsah vitaminu C a obsahuje flavonoidy kvercetin, myricetin, kempferol.22 Testem inhibice adsorpce viru byl prokázán účinek extraktu rybízu proti 4 kmenům viru chřipky: pandemické chřipce 2009-2010 (IFV-AH1pdm), Hongkongské chřipce (IFV-AH3), oseltamivir fosfát rezistentní ruské chřipce (IFV-AH1tamr), viru lidské chřipky B.23 Méně než 1% extrakt rybízu inhiboval o více než 50 % replikaci respiračního syncyciálního viru (RSV), viru chřipky A a B, herpes simplex viru (HSV-1), 10% extrakt inhiboval o více než 95 % adsorpci těchto virů na buněčný povrch, adsorpci adenovirů na povrch buněk inhiboval o 73 %.24 Jiný preklinický experiment prokázal schopnost extraktu zabránit uvolnění virů chřipky A a B z infikovaných buněk.25 Dosud nebyly zaznamenány vedlejší nežádoucí účinky černého rybízu ani toxické, karcinogenní a teratogenní.

Mgr. Věra Klimešová
odborník spol. Fytopharma

reference

 1. Koli R., Erlund I., Jula A., Marniemi J., Mattila P., Alfthan G. Bioavailability of various polyphenols from a diet containing moderate amounts of berries. J Agric Food Chem. 58(7), 2010:3927-32.
 2. Jiřina Spilková a kol.: Farmakognozie, Karolinum 2016
 3. European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy, Compendium of botanical eported to contain naturally occuring substances of possible concern for human health when used in food and food supplements. [cit. 2.7.2018] Dostupné z: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2663
 4. Senica M., Stampar F., Veberic R., Mikulic-Petkovsek M., Processed elderberry (Sambucus nigra L.) products: A beneficial or harmful food alternative? LWT-Food Science and technology 72, 2016:182-188.
 5. Krawitz C., Mraheil M.A., Stein M., Imirzalioglu C., Domann E., Pleschka S., Hain T. Inhibitory activity of a standardized elderberry liquid extract against clinically-relevant human respiratory bacterial pathogens and influenza A and B viruses. BMC Complement Altern Med. 25, 2011:16
 6. Kinoshita E., Hayashi K., Katayama H., Hayashi T., Obata A. Anti-influenza virus effects of elderberry juice and its fractions. Biosci Biotechnol Biochem. 76(9), 2012:1633-8.
 7. Roschek B. Jr, Fink R.C., McMichael M.D., Li D., Alberte R.S. Elderberry flavonoids bind to and prevent H1N1 infection in vitro. Phytochemistry. 70(10), 2009:1255-61.
 8. Chen C., Zuckerman D.M., Brantley S., Sharpe M., Childress K., Hoiczyk E., Pendleton A.R. Sambucus nigra extracts inhibit infectious bronchitis virus at an early point during replication. BMC Vet Res. 10, 2014:24.
 9. Ho G.T., Ahmed A., Zou Y.F., Aslaksen T., Wangensteen H., Barsett H. Structure-activity relationship of immunomodulating pectins from elderberries. Carbohydr Polym. 125, 2015:314-22.
 10. Abuja P.M., Murkovic M., Pfannhauser W. Antioxidant and prooxidant activities of elderberry (Sambucus nigra) extract in low-density lipoprotein oxidation. J Agric Food Chem 46, 1998:4091-4096.
 11. Viapiana A., Wesolowski M. The Phenolic Contents and Antioxidant Activities of Infusions of Sambucus nigra L. Plant Foods Hum Nutr. 72(1), 2017:82-87.
 12. Kong F., Pilot Clinical study on a proprietary elderberry extract: Efficacy in addressing influenza symptoms, Online J Pharmacol Pharmacokin 5, 2009:32‐43
 13. Tiralongo E., Wee S.S., Lea R.A. Elderberry Supplementation Reduces Cold Duration and Symptoms in Air-Travellers: A Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Nutrients. 8(4), 2016:182.
 14. Holst L., Havnen G.C., Nordeng H. Echinacea and elderberry-should they be used against upper respiratory tract infections during pregnancy? Front Pharmacol. 5, 2014:31.
 15. Lactmed:Elderberry, summary of use during lactation, [cit. 2.7.2018] Dostupné z: https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2
 16. Kapci B., Neradová E., Čížková H., Capanoglu E., Investigating the antioxidant potential of chokeberry (Aronia melanocarpa)products, J. Food Nutr. Res., 2013
 17. EOL, Encyclopedia of life, Aronia, Chokeberry [cit. 22.8.2018] Dostupné z: http://eol.org/pages/2507859/hierarchy_entries/57279287/overview#cite_note-38
 18. Park S., Kim J.I., Lee I., Lee S., Hwang M.W., Bae J.Y., Heo J., Kim D., Han S.Z., Park M.S. Aronia melanocarpa and its components demonstrate antiviral activity against influenza viruses. Biochem Biophys Res Commun. 440(1), 2013:14-9.
 19. Xu J., Mojsoska B., The immunomodulation effect of Aronia extract lacks association with its antioxidant anthocyanins. J Med Food. 16(4), 2013:334-42.
 20. Valcheva-Kuzmanova S.V., Belcheva A. Current knowledge of Aronia melanocarpa as a medicinal plant. Folia Med (Plovdiv). 48(2), 2006:11-7.
 21. Slimestad R., Solheim H. Anthocyanins from black currants (Ribes nigrum L.). J Agric Food Chem. 50(11), 2002:3228-31.
 22. Drugs.com, Black Currant, [Cit. 23.8.2018] Dostupné z: https://www.drugs.com/npp/black-currant.html
 23. Ikuta K., Mizuta K., Suzutani T. Anti-influenza virus activity of two extracts of the blackcurrant (Ribes nigrum L.) from New Zealand and Poland. Fukushima J Med Sci. 59(1), 2013:35-8.
 24. Ikuta K., Hashimoto K., Kaneko H., Mori S., Ohashi K., Suzutani T. Anti-viral and anti-bacterial activities of an extract of blackcurrants (Ribes nigrum L.). Microbiol Immunol. 56(12), 2012:805-9.
 25. Knox Y.M., Suzutani T., Yosida I., Azuma M. Anti-influenza virus activity of crude extract of Ribes nigrum L. Phytother Res. 17(2), 2003:120-2.

Jdi zpět